Handelingsprotocol voor ambtenaren inzake huiselijk geweld

ingevoerd op 4-12-2004


De gemeente Hoorn heeft als eerste gemeente in Nederland een handelingsprotocol ontwikkeld voor ambtenaren die in hun contacten met burgers huiselijk geweld vermoeden of signaleren. Het handelingsprotocol geeft onder meer aan welke stappen ze dienen te nemen bij een vermoeden van huiselijk geweld en hoe moet worden omgegaan met de wet bescherming persoonsgegevens.
NOODZAAK HANDELINGSPROTOCOL
In de visie van de gemeente Hoorn, verwoord in de notitie ‘Aanpak huiselijk geweld’, heeft elke burger recht op een veilig thuis. Geweld in het gezin is onaanvaardbaar en geen privé-aangelegenheid. Naast instanties uit onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs dienen ook medewerkers van de gemeente signalen van huiselijk geweld serieus op te pakken en ervoor zorgen dat er hulpverlening op gang komt. Om deze rol goed te kunnen vervullen, heeft de gemeente een handelingsprotocol ontwikkeld.
STAPPEN PROTOCOL
De eerste belangrijke stap in het handelingsprotocol is het bespreken van (het vermoeden van) huiselijk geweld met de betreffende cliënt. Een vervolgstap kan zijn het doorverwijzen naar de juiste hulpverlenende instantie en in een volgend contact nagaan of er iets ondernomen is om de situatie te verbeteren. Als tijdens het gesprek de indruk bestaat dat de situatie ernstig is en de cliënt wil of durft zelf geen actie te ondernemen, dan kan een ambtenaar zelf de melding van huiselijk geweld doen bij politie of het algemeen maatschappelijk werk. Dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de cliënt toestemming heeft gegeven. Alleen als de situatie zeer ernstig is en er sprake is van een (levens)bedreigende situatie, kan zonder toestemming van de cliënt bij de politie een melding van huiselijk geweld worden gedaan. Verder bevat het protocol een stappenplan ingeval van (vermoeden IMPLEMENTATIE PROTOCOL
Bij de implementatie van het handelingsprotocol worden met name de ambtenaren betrokken die veel burger- en cliëntcontacten hebben. Dit zijn de medewerkers van burgerzaken, sociale zaken, wvg-consulenten (wet voorzieningen gehandicapten), leerplichtambtenaren en medewerkers die ouderen thuis bezoeken. Naast uitleg over het protocol en informatie over de verschillende hulpverleningsinstanties krijgen de ambtenaren training in het signaleren van uitingen van huiselijk geweld en training in het bespreekbaar maken van huiselijk geweld met de betreffende cliënt. Verder heeft de gemeente Hoorn twee aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld die ambtenaren kunnen adviseren en ondersteunen op dit gebied.
OVERIGE ACTIVITEITEN LOKALE AANPAK HUISELIJK GEWELD
Gemeenten hebben een regierol in de aanpak van huiselijk geweld. Van de 23 gemeenten die zich aangesloten hebben bij de regionale Stuurgroep Huiselijk Geweld is Hoorn een van de eerste gemeenten die ook op lokaal niveau invulling geeft aan de regierol. Naast het ontwikkelen en implementeren van het handelingsprotocol wil de gemeente de samenwerking tussen de betrokken instellingen gaan stroomlijnen en de signalering van huiselijk geweld versterken. De aanpak van huiselijk geweld maakt onderdeel uit van het lokaal veiligheidsplan en is tevens een van de prioriteiten in het lokaal gezondheidsbeleid.