Bestemmingsplan binnenstad ter inzage

ingevoerd op 23-11-2005

Gemeente Hoorn is begonnen met de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad. Vooruitlopend op de invulling van het bestemmingsplan, heeft de gemeente eerst een aantal keuzes over uitgangspunten geformuleerd in de ‘Kadernota bestemmingsplan Hoorn-Binnenstad’.

Vanaf morgen ligt deze kadernota tot en met 1 februari 2006 ter inzage bij het loket Bouwen, Wonen en Ondernemen. De kadernota is ook via de website van de gemeente (www.hoorn.nl) in te zien.
Onlangs is besloten de twaalf voor de binnenstad geldende bestemmingsplannen te herzien. Voordat met het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan kan worden aangevangen, zullen keuzes over uitgangspunten moeten worden gemaakt. Deze uitgangspunten zijn geformuleerd in de Kadernota. Het is de bedoeling dat voor het gehele gebied van het Beschermd Stadsgezicht Hoorn (het gehele gebied binnen de singels) tot aan de waterlijn van het Hoornse Hop, inclusief Schouwburg het Park, één nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld.

Het uitgangspunt is dat het nieuwe bestemmingsplan een regeling biedt die het mogelijk maakt om in de binnenstad het aangewezen Beschermd Stadsgezicht Hoorn te beschermen, de economische functie te versterken en de woonfunctie uit te breiden. In de ‘Kadernota voor het bestemmingsplan Hoorn-Binnenstad’ zijn de doelstellingen verder uitgewerkt en onderbouwd.

Ter inzage
Het loket Bouwen, Wonen en Ondernemen in het stadhuis is geopend op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur (op woensdag tot 16.00 uur) en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur, tel. 0229 252423. Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen een inspraakreactie geven op de volgende wijze:
• schriftelijk, aan de gemeenteraad, postbus 603, 1620 AR Hoorn;
• per e-mail via de website;
• mondeling, na afspraak met de behandelend ambtenaar, telefoon 0229 252479.
Vervolgens wordt een inspraakverslag gemaakt, waarna behandeling plaatsvindt in commissie en gemeenteraad.