Vragen van HL en HB aan B&W over overcapaciteit begraafplaats Zuiderveld

01-08-2016

Maandag 1 augustus stond in NRC next een artikel over het feit dat steeds minder mensen worden begraven. Hoorn Lokaal en Hoorns Belang roepen dat al jaren, daarom de volgende vragen over dit onderwerp aan het College van B&W:

Hoorn, 1 augustus 2016

Betreft: vragen artikel 36 RvO

Onderwerp: gevolgen overcapaciteit begraafplaats Zuiderveld als gevolg van de structurele trend dat steeds vaker voor een crematie gekozen wordt

Geacht college,

Vandaag lazen we in de NRC een uitgebreid artikel over de al decennia durende trend dat het aantal begrafenissen daalt, Nederlanders kiezen steeds vaker voor een crematie (zie bijlage 1). In onze artikel 36 vragen van 19 november 2014 wezen wij u hier al op, met verwijzing naar statistieken van het CBS hierover. Deskundigen verwachten op grond van goede argumenten dat deze trend zich voortzet, zoals in het genoemde NRC-artikel blijkt.

Ruim anderhalf jaar geleden is het Zuiderveld geopend.
Een eigen globale waarneming leert dat  hier momenteel circa 17 overledenen liggen, gemiddeld dus circa 1 begrafenis per maand. In uw brief van 14 juni 2013 schreef u uit te gaan van een prognose van 100 begrafenissen per jaar. U baseerde zich daarbij op het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar.

Hoorns Belang en Hoorn Lokaal hebben u toen al geadviseerd niet uit te gaan van het gemiddelde, maar van de landelijke trend van de afgelopen decennia, dit ondanks het feit dat het percentage crematies sinds 1914(!) ieder jaar, zonder uitzondering gestegen is (bijlage 2[1]).

Helaas moeten we concluderen dat onze vrees bewaarheid wordt en dat de trend zich voortzet. Het gevolg is dat tot nu toe circa 1 begrafenis per maand plaatsvind op begraafplaats Zuiderveld, wat slechts een fractie is van uw prognose van 100 per jaar.

Hoorns Belang en Hoorn Lokaal vinden dat er een grondige evaluatie moet plaatsvinden over ons begraafplaatsenbeleid. We hebben immers met het Zuiderveld een probleem gecreëerd waar de gemeente nu ook een oplossing voor moet vinden:

- Het Zuiderveld heeft een capaciteit van 2500 graven (en dat is nog maar de eerste fase).

- Reële prognose volgens Hoorns Belang en Hoorn Lokaal is 15 begrafenissen per jaar.

- Dat betekent dat er na 10 jaar circa 150 mensen begraven zijn. En op dat moment kunnen de eerste graven al weer geruimd worden.

Onze vragen:

1. De gemeente heeft als beleid dat begraafplaatsen kostendekkend geëxploiteerd dienen te worden. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebt u toegezegd eind dit jaar met een voorstel te komen. Bent u bereid en voornemens in dat voorstel de kosten van overcapaciteit op het Zuiderveld bij de tarieven buiten beschouwing te laten?
Zo nee, op welke manier wilt u binnen de kosten voor een begraafplaats dan compenseren voor door de gemeente veroorzaakte kosten van overcapaciteit?

2. In het NRC-artikel wordt verwezen naar gemeenten die op zoek gaan naar oplossingen. Het is voor Hoorns Belang en Hoorn Lokaal een uitgemaakte zaak dat de capaciteit van het Zuiderveld vele malen te groot is en nimmer volledig benut zal worden.

- Deelt u onze conclusie dat we met het Zuiderveld een forse overcapaciteit hebben gecreëerd?
Zo nee, waar baseert u uw mening dan op?

- Bent u bereid om met de raad, de uitvaartbranche en de Hoornse bevolking op zoek te gaan naar een passende visie op de toekomst van het Zuiderveld, aansluitend bij de bestaande werkelijkheid van de al tientallen jaren durende trend van steeds minder begraven.

3. In antwoord op technische vragen van Hoorns Belang en Hoorn Lokaal hebt u op 11 november 2014 het volgende geschreven:
“Zolang er ruimte is op begraafplaats Berkhouterweg en begraafplaats Zwaag, kunnen nabestaanden ook kiezen om daar nog te begraven. Op begraafplaats Keern worden sinds de opening van begraafplaats Berkhouterweg geen nieuwe graven meer uitgegeven.”

Wij krijgen echter signalen dat in de praktijk begraven op de Berkhouterweg sterk ontmoedigd wordt.

- Wat is in de praktijk op dit moment het uitvoeringsbeleid ten aanzien van de keuze tussen begraven op begraafplaats Zuiderveld dan wel Berkhouterweg?

- Kunt u ons een cijfermatig overzicht geven van het aantal begrafenissen in 2016 op de gemeentelijke begraafplaatsen?

Met vriendelijke groet,

Symen van der Meer
Raadslid Hoorns Belang

Joke van der Meij
Fractievoorzitter Hoorn Lokaal

 

Bijlagen:
1) Artikel NRC Next (http://www.rtvbontekoe.nl/hoorngids/bijlage 1 vragen artikel 36 overcapaciteit begraafplaatsen.pdf)

2) begraafplaatsen.org (http://www.begraafplaats.org/index/index.php?option=com_content&view=article&id=569:sterftecijfers-en-wijze-van-uitvaart-begraven-of-cremeren&catid=69)

Hoorn Lokaal Hoorn Lokaal
Hoorns Belang Hoorns Belang

Reacties
Reactie: (Joke van der Meij)
2-8-2016, 11:48
Beste Yvonne, hoewel de vraag niet aan mij gesteld is toch van mijn kant een reactie. Dit is weer zo'n triest voorbeeld van het slechte beleid wat er in Hoorn op het gebied van de Begraafplaatsen plaatsvindt. En daarom hebben wij gevraagd om een evaluatie van het beleid. We roepen al jaren om een fatsoenlijk beleid want ik hoor soms zaken die echt niet kunnen. Ik vind het diep, diep triest. Met vriendelijke groet, Joke van der Meij

Reactie: (yvonne snoeck)
1-8-2016, 22:09
Beste Symen, graag aandacht voor het volgende: mijn broertje is ruim 40 jaar geleden begraven op de Berkhouterweg. Mijn moeder heeft mij gevraagd om haar bij hem te begraven wanneer de tijd daar was. Ik heb dit kunnen regelen om na afloop te horen dat het om een algemeen graf ging. Er is altijd betaald voor het graf van mijn broertje, elke tien jaar kreeg mijn vader een rekening. Na de begrafenis van mijn moeder werd mij verteld dat mijn moeder na 10 jaar geruimd zou moeten worden en dat het graf van mijn broertje wel gedoogd werd omdat hij er al 40 jaar lang ligt. Hij mag dus blijven liggen. Dit houdt dus in dat ik mijn moeder en broertje opnieuw moet scheiden wat mij heel veel verdriet geeft. Ik heb hierover al een gesprek gehad met een ambtenaar op het stadhuis maar hij kon niets voor mij betekenen. Het komt er op neer dat als ik mijn broertje en moeder bij elkaar wil houden, zoals ik het mijn moeder heb beloofd, ik beide graven dien te laten ruimen en hen daarna samen dien te cremeren. Ik kan er nog steeds niet over uit dat men zo harteloos kan zijn, dat ik niet de laatste wens van mijn moeder kan volbrengen. Nu ik bovenstaande lees vraag ik mij sowieso af waarom het graf van mijn moeder geruimd moet worden. PS we hebben geprobeerd om het algemene graf van mijn moeder en mijn broertje om te laten zetten naar een familie graf. Dit bleek echter niet mogelijk omdat er voordat mijn broertje werd begraven een baby anoniem is begraven. Dit houdt in dat het maximale aantal lichamen in het graf ligt. Ik weet dat het niet helemaal aansluit bij het artikel nog bij de aanleiding maar bij mij gaan wel mijn haren recht overeind staan. Eén van de redenen waarom mijn moeder geruimd moet worden, was inderdaad omdat de begraaf plaats aan de Berkhouterweg Met vriendelijke groet, Yvonne Snoeck