Bomenkap beeldbepalende populieren vindt binnenkort plaats

Keiharde toezegging gemeente tot herplant bomen

HOORNGIDS | Zo’n vijftig mensen waren op de door de gemeente Hoorn belegde informatieavond afgekomen waarbij de geplande bomenkap op drie binnenstadslocaties centraal stond. De toelichting door de wethouder en diens medewerkers en de keiharde toezegging tot herplant van bomen stelde de meeste mensen gerust. Ook werd uitleg gegeven over de te volgen procedure en volgorde.     

Na te zijn verwelkomd door wethouder Simon Broersma, die werd geaccompagneerd door beleidsmedewerkers en groenspecialisten van de gemeente, werd met de nodige interrupties gepoogd een toelichting te geven op de geplande bomenkap. Aansluitend werd een verduidelijkend filmpje getoond.  

Gevaarlijk
De gemeente Hoorn wordt geconfronteerd met gevaarlijke situaties als gevolg van afbrekende takken. Er zijn ook verzoeken binnengekomen om in te grijpen vanwege de veiligheid. Om die reden heeft de gemeente vorig jaar een aantal populieren laten onderzoeken door een gespecialiseerd bureau, waaruit zonneklaar naar voren kwam dat de conditie van de bomen vanwege hun hoge leeftijd hard achteruit was gegaan en dat gevaarlijke situaties niet zouden uitblijven.
Takbruik is een bekend verschijnsel bij oudere Canadese populieren vanwege het zachte hout. Deze problemen manifesteren zich zowel bij droogte als bij storm of stevige wind. Tien jaar geleden al was er een discussie over de bomen op de Westerdijk. Toen durfde de gemeente het nog niet aan om kappen aan de orde te stellen. Nu wel. Vanwege noodzaak en druk. Op de Westerdijk, de Noorderveemarkt en ’t Oude Sluisje nabij de Ottobrug zijn de afgelopen tijd veel takken - fors en minder fors van formaat - naar beneden gekomen. 

Willemsweg
Gaandeweg de avond verstomden de protesten. Er werd dan ook de tijd genomen om uit de doeken te doen dat er ingegrepen moet worden en dat de gemeente niet voornemens is te wachten op volgende ernstige takbreuken met alle gevolgen van dien. Een uiterst belangrijk punt kwam pas op het eind van de bijeenkomst ter sprake: het uitblijven van de bomenherplant aan de Willemsweg. Met daaraan gekoppeld een gezonde dosis wantrouwen aangaande de beloofde herplant aan onder andere de Westerdijk. Een der medewerkers van de gemeente Hoorn kwam, zij het nogal laat, met de verklaring. De bomen aan de Willemsweg zouden herplant worden na aanpak van de riolering aldaar. Dat staat al heel lang in de planning, maar tot uitvoer is het nooit gekomen. Zodra deze werkzaamheden achter de rug zijn worden de bomen direct herplant aan de Willemsweg. Deze verduidelijking verhoogde het vertrouwen in de gedane toezegging tot herplant op andere locaties.

Aanwezigen
Tot de aanwezigen behoorde ook oud-ondernemersvertegenwoordiger Van Vliet. Nog altijd in het volle bezit van gevoel voor dramatiek. Hij vertelde, met droge ogen, dat hij als bewoner van de Westerdijk regelmatig met angst en beven de nacht in gaat zodra windkracht 2 dreigt te worden overschreden. Dat gold, zo zei hij, niet alleen voor hem, maar ook voor vele buurtgenoten. Een andere Westerdijkbewoner vroeg de aanwezigen wie van hen woonachtig was aan de Westerdijk. Er gingen circa tien vingers in de lucht. Hij wilde er kennelijk mee aantonen, dat alleen zij recht van spreken hadden, hetgeen door gekend bomenliefhebster Juliette Schouten uitstekend werd gepareerd met de mededeling dat het gekap van bomen in het Amazonegebied zich weliswaar buiten haar gezichtsveld afspeelt, maar dat ze er desalniettemin ten zeerste bij is betrokken.

Nieuwe bomen
De wethouder beloofde dat er nieuwe bomen zullen komen. Niet uitbundig groot, daar de ervaring heeft geleerd dat geplante bomen pas echt goed tot wasdom komen als ze zelf de gelegenheid hebben gehad zich te wortelen. We zullen het dus enkele jaren moeten doen met bescheiden boompjes, hetgeen een der aanwezigen kenschetste als een ’blotekontenaanblik’ van de stad.
Van het hoogheemraadschap heeft de gemeente toestemming om te herplanten. De vraag is nog slechts voor welke boomsoort zal worden gekozen. 

Op een der foto’s is te zien dat de noodzaak tot kappen van de populieren aan de Geldelozeweg zeer opportuun was.

Informatieavond bomenkap wethouder Broersma Informatieavond bomenkap wethouder Broersma
Informatieavond bomenkap aankomst belangstellenden Informatieavond bomenkap aankomst belangstellenden
Westerdijk met beeldbepalende populieren Westerdijk met beeldbepalende populieren
Gekapte populieren aan de Geldeloze weg Gekapte populieren aan de Geldeloze weg