Problemen rond verkeersregelaars in Westfriesland

10-10-2019

HOORNGIDS | Drie politieke partijen in Hoorn uiten hun bezorgdheid omtrent de problemen die komen kijken bij het inzetten van verkeersregelaars. Veel gegadigden voor deze functie haken af vanwege langdurige procedures, waardoor er een ernstig tekort dreigt te komen en het steeds moeilijker wordt om evenementen en andere activiteiten te organiseren, waarbij de inzet van verkeersregelaars cruciaal is. Om duidelijkheid te krijgen in deze nijpende situatie zijn er vragen gesteld aan het college van B&W. Zie hieronder.

Recent hebben ons berichten bereikt over problemen die er zijn rondom verkeersregelaars in W-Friesland. Met name door de veranderde wetgeving en lastige procedures, waardoor veel mensen moeite hebben om het vereiste certificaat te bemachtigen, dan wel te verlengen. Hierdoor haken veel vrijwilligers af en wordt het voor verenigingen en andere organisatie steeds lastiger om evenementen te organiseren. 
Kosten voor evt. professionele verkeersregelaars zijn voor veel verenigingen en organisaties niet op te brengen. Dit gevoegd bij het feit dat het bij het organiseren van evenementen sowieso al veel extra regeldruk wordt ervaren,  roept dat een zorgelijk toekomstbeeld op. Verenigingen en organisaties die evenementen organiseren zorgen niet alleen voor een levendige omgeving, maar dragen ook heel veel bij aan een gezonde maatschappelijke betrokkenheid en zijn een belangrijke hoeksteen van onze samenleving. Wij weten dat de gemeente hier niet rechtsreeks voor verantwoordelijk is, maar willen middels deze vragen u toch oproepen om te zien hoe u een rol kunt spelen, zodat de levendige stad en een levendig W-Friesland hier niet onder gaat lijden.
Onze vragen:
1) Heeft u inzicht bij hoeveel evenementen, waarvoor u vergunningen verstrek, er verkeersregelaars moeten worde ingezet?
2) helpt u aanvragers van vergunningen voor evenementen ook pro-actief bij het inzetten van verkeersregelaars, door ze te wijzen op de mogelijkheden?
3) Heeft u enig idee hoeveel verkeersregelaars in Hoorn en/of W-Friesland gecertificeerd zijn ?
4) Ziet u ook het potentiële probleem dat het voor verenigingen en organisaties steeds lastiger wordt om evenementen te organiseren? En dat deze problematiek voor de verkeersregelaars daar bovenop komt?
5) Begrijpt u dat het voor verenigingen en organisaties die veelal op een vrijwilligerskorps steunen, dat eerder afneemt dan toeneemt, de animo om evenementen te organiseren af gaat nemen? En daarmee een levendige en bruisende stad cq W-Friesland onder druk komt te staan? 
6) Bent u bereid om op een of andere manier een rol te spelen om deze problematiek van met name de verkeersregelaars te verminderen? Bijvoorbeeld door het ondersteunen bij het behalen en behouden  van het certificaat via bv. het Vrijwilligerspunt, Stichting netwerk of middels een andere organisatie? Of misschien middels een subsidie voor het inhuren van verkeersregelaars.
7) Bent u bereid om samen met uw collega’s in W-Friesland actief dit probleem aan te kaarten bij instanties die hier oplossingen voor zouden moeten aandragen? En wilt u ons op de hoogte stellen van uw inzet in deze?
Dick Bennis - CDA
Kees Maas - Christen Unie
Jeroen van der Veer - Sociaal
Hoorn

Verkeersregelaar Verkeersregelaar