Wijzigingen in kadernota WerkSaam, meer aandacht voor laaggeletterdheid

Commissievergadering 11 februari 2020

HOORNGIDS | In de kadernota voor WerkSaam Westfriesland voor de periode 2021-2025 staan een paar wijzigingen in het beleid. Er zal meer worden gedaan om laaggeletterdheid, breed offensief en de nieuwe wet inburgering te verbeteren. In de kadernota wordt aandacht besteed aan acties die kunnen voortvloeien uit resultaten van de evaluatie van leerwerkbedrijven in 2020.

De fracties kunnen instemmen met het voorgestelde, maar hebben vragen bij een paar zaken. Hoorn betaalt in de gezamenlijke Westfriese regeling ongeveer de helft van de kosten, maar heeft maar éénzevende deel van de stemmen. Is het mogelijk om gemeenten die minder willen bijdragen ook minder inspraak te geven?

En ook het bestuur van WerkSaam Westfriesland te vragen in 2020 samen met de gemeenten de gevolgen en risico’s uit te werken van een centrale uitvoering van bijzondere bijstand en minimaregelingen. Daarnaast in de begroting 2021 de extra bijdrage voor Beschut werk als een aparte bijdrage op te nemen. Tevens de gemeenten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom tekorten en de gemeenten op de hoogte te houden wat er gebeurt dankzij de kostenverhogende effecten van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB).

Wethouder Kholoud Al Mobayed maakt duidelijk dat wat inbreng van de gemeenten binnen de gemeenschappelijke regelingen betreft, de inspraak zoals dat nu is in het verleden zo is afgesproken. Zij zal het punt wel ter sprake brengen in het overleg met de andere gemeenten. De fracties kunnen zich verder goed vinden in de voorgestelde kadernota.      

Commissievergadering over Werksaam 11 februari 2020 Commissievergadering over Werksaam 11 februari 2020