Parkeren in Poort van Hoorngebied

Gemeenteraadsvergadering 25 februari

HOORNGIDS | Het voorstel van het college over de aanpak van het parkeren in het gebied van de Poort van Hoorn leverde een paar vragen en amendementen op. René Assendelft (HL) vraagt naar de aantallen parkeerplaatsen die in de binnenstad zullen worden opgeheven. Genoemd worden aantallen als 1400 en 1600. Over het aantal nieuwe parkeerplaatsen in de te bouwen parkeergarage bestaat ook onduidelijkheid. 450 plaatsen ondergronds, maar hoeveel in de bovengrondse bouw? Hoeveel alternatieve plaatsen zijn er in dat gebied?

De fracties van FT, VVD en DRP zien graag toegevoegd dat er een gebruiksvriendelijke uitgang/ingang voor voetgangers en fietsers aan de kant van de binnenstad wordt gerealiseerd. Het noemen van minimaal aan te leggen parkeerplaatsen willen deze fracties nog even weglaten. Zij zien graag een overleg met NS en Prorail over het realiseren van een goede manier om het spoor te kruisen. Hun voorkeur gaat uit naar een ondergrondse doorgang.

Een paar fracties vinden de amendementen overbodig, omdat de wethouder al eerder toezeggingen heeft gedaan om voorgestelde mogelijkheden te bekijken. Ook wethouder Samir Bashara vindt dat het nu nog te vroeg is, om op precieze aantallen en details in te gaan. In het proces dat hieraan vooraf ging zijn kaders afgesproken om aan de gang te gaan. Uitgangspunt is niet het totaal aantal parkeerplaatsen naar beneden te brengen. De amendementen werden na uitleg van de wethouder ingetrokken, maar zij willen wel de uitspraak dat de weg te halen parkeerplekken in de binnenstad worden gecompenseerd en over het overleg met NS en Prorail verslag wordt gedaan. Ook Hoorn Lokaal kan instemmen met het voorstel, dat voorts unaniem werd goedgekeurd.

Wethouder Samir Bashara beantwoordt de raad over parkeerplaatsen in het Poort van Hoorn gebied Wethouder Samir Bashara beantwoordt de raad over parkeerplaatsen in het Poort van Hoorn gebied