Aanstelling coronamanager leidt tot vragen

05-06-2020

HOORNGIDS | De gemeente Hoorn stelde onlangs een zogeheten coronamanager voor de binnenstad aan, die zich tot 1 november 2020 bezighoudt met de belangrijkste coronaopgave voor de binnenstad: spreiding van bezoekers. Jan Rosier, bekend als bestuurslid bij de Hoornse Ondernemers Compagnie, heeft deze taak op zich genomen.

De versoepeling van de coronamaatregelen nodigt mensen uit om weer meer naar de stad te gaan. Om de toenemende drukte in goede banen te leiden is goede samenwerking en afstemming tussen gemeente, winkeliers, horecaondernemers, marktkooplieden en culturele instellingen cruciaal. De coronamanager is een aanspreekpunt voor alle partijen, brengt partijen bij elkaar, en coördineert de uitvoering van noodzakelijke maatregelen.

Een viertal gemeentelijke fracties, Danny Verdonk, Koekkoek, PvdA en DRP heeft zich in hoge mate verbaasd over deze aanstelling en vond er aanleiding in om het college om opheldering te vragen. Zie de brief hieronder. 

Geacht college,
Met verbazing lazen wij, in de corona update week 22 van 28 mei, dat het college besloten heeft per 1 juni een coronamanager aan te stellen. Deze manager zal voor de binnenstad aan de slag gaan met de spreiding van bezoekers. ”De coronamanager is een aanspreekpunt voor alle partijen die in de binnenstad opereren, brengt partijen bij elkaar en coördineert de uitvoering van noodzakelijke maatregelen. Voor deze functie wordt voor de aanstelling van vijf maanden €60.000,- uitgetrokken. Dit geld komt uit het Stimuleringsfonds Coronacrisis.”

Wij stellen u daarom de volgende vragen:
Kunt u voor ons specificeren waar u de €60.000,- voor nodig heeft?
Kunt u aangeven op basis van welke competenties de heer Rosier is uitgekozen? Heeft hij ervaring met crowd management?
Is voor deze functie een vacature vacant geweest? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u deze ons doen toekomen?
Wat is de functie-inhoud van de coronamanager en bestaat deze (mede) uit het adviseren van de gemeente?
Kunnen er verdere kosten voortvloeien uit deze adviezen of andere werkzaamheden die door de betreffende coronamanager worden uitgevoerd en zo ja, zijn hieraan grenzen gesteld?
Kunt u aangeven op grond van welke punten de evaluatie in oktober zal worden uitgevoerd? Welke prestatieafspraken zijn er verbonden aan deze rol?
Hoe groot acht u de kans dat de functie van coronamanager ook na 1 november 2020 blijft bestaan?
In hoeverre vindt u het integer dat een bestuurslid van een vereniging met wie de gemeente nauwe banden heeft deze functie gaat bekleden?
Hoe is de noodzaak voor deze manager vooraf besproken en met wie? Waaruit blijkt deze noodzaak? Hebben er zich incidenten voorgedaan die deze aanstelling rechtvaardigen?

Beantwoording van onze vragen zien wij graag spoedig tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
namens de fracties,
DRP, Menno Jas     
Fractie Danny Verdonk, Danny Verdonk
PvdA, Arnold Wegner
Fractie Koekkoek, Linda Koekkoek

Jan Rosier Jan Rosier