Bewoners Westerblokker oneens met verwijderen zebrapaden

Onno Egtberts van Fractie Tonnaer stelt vragen hierover

HOORNGIDS | In een brief van de gemeente Hoorn waarin werkzaamheden vanaf 3 augustus aan de Westerblokker worden aangekondigd, zijn bewoners tevens geïnformeerd dat twee zebrapaden bij de Bramleylaan (bij de Aldi) en kruising bij de Tortelduif zullen verdwijnen. Bewoners zijn het daarmee niet eens. Onno Egtberts van Fractie Tonnaer is in de pen geklommen en heeft vragen hierover aan het college gesteld:

Aan college van Burgemeester en Wethouders Hoorn
Betreft: verwijdering van twee zebrapaden in Westerblokker
Hoorn 29 juli 2020

Geacht College,

Op 10 juli jongstleden heeft de heer Boris Wilberink namens de gemeente Hoorn een deel van de bewoners van de Westerblokker een brief gestuurd waarin verteld wordt dat 3 augustus wordt gestart met wegwerkzaamheden in hun straat. Daarnaast wordt ingegaan op de fasering van de werkzaamheden en wat deze werkzaamheden inhouden. Zo ook wordt er vermeld dat er twee zebrapaden zullen verdwijnen, te weten die ter hoogte van de kruising van de Westerblokker met de Tortelduif en die ter hoogte van de kruising van de Westerblokker met de Bramleylaan.

Als uitleg voor de verwijdering wordt onder andere het volgende gegeven: “Zebrapaden lijken veilige oversteekplaatsen, maar dit is helaas niet altijd zo. Omdat bij een zebrapad de voetganger voorrang zou moeten krijgen, wordt deze vaak ook genomen door de voetganger. Dit zorgt voor een schijnveiligheid: De voetganger denkt namelijk dat hij of zij veilig kan oversteken, maar dat is niet altijd het geval. In de nieuwe situatie zonder zebrapad heeft de voetganger geen voorrang meer. Het gevolg is dat de voetganger goed moet kijken of er overgestoken kan worden. Omdat er dan goed gekeken moet worden naar het naderende verkeer wordt de oversteek veiliger.”

Net als de bewoners van Blokker wil onze fractie geen verwijdering van de twee zebrapaden aan de Westerblokker. De door de gemeente Hoorn gebruikte argumenten om de zebrapaden te verwijderen bestrijden wij en zijn volgens ons in strijd met het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens genomen. Door het verwijderen van de twee zebrapaden wordt de toch al kwetsbare positie van de voetgangers verder vergroot. Fractie Tonnaer is het met de bewoners van Blokker eens dat na de her-asfaltering van de Westerblokker de zebra-markering op twee plaatsen opnieuw wordt aangebracht.

Vanwege bovenstaande stellen wij de volgende vragen:

1. Waarom heeft het college voor verwijdering van de twee zebrapaden besloten zonder overleg hierover met de bewoners van Westerblokker. Heeft het college nog meer van deze verkeersbeslissingen in petto en wordt deze houding tegenover bewoners gebruikelijk ?

2. Waar en hoeveel zebrapaden worden op termijn nog meer verwijderd in Hoorn, Blokker en Zwaag ? • fractietonnaer.nl

3. Volgens ons is de geciteerde uitleg in de brief van 10 juli jl. strijdig met de bedoeling van de wetgever zoals omschreven in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Graag uw mening hierover ?

4. Bent u bereid de beslissing tot verwijdering van de twee zebrapaden ongedaan te maken door alsnog twee nieuwe zebrapaden aan te leggen op de bestaande locaties ?

5. Neemt het college verkeersmaatregelen zelf of is dit bij mandaat gedelegeerd aan medewerkers

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Onno Egtberts, gemeenteraadslid

Foto zebrapad: Google Streetview

Een van de zebrapaden Een van de zebrapaden

Reacties
Reactie: (Bert de Vries)
1-8-2020, 10:57
Als de zebrapaden weggehaald zullen worden gaan auto's nog harder rijden. Op de Westerblokker wordt vaal al te hard gereden. De zebra ter hoogte van de Aldi wordt heel veel gebruikt. Er zijn veel bewoners van de IJsvogel en Koolduif die daar oversteken. Het argument dat een zebra schijnveiligheid biedt is wel heel raar. Dan zou je alle zebrapaden weg moeten halen.

Reactie: (Dirk)
1-8-2020, 10:24
en wat als de bewoners witte verf pakken en dit terug doen.... ook zonder borden heeft die streep waarde.... ik weet hoe ze in Blokker denken! Vele willen de eerder weggehaalde juist terug...