VVD Hoorn bezorgd over afhandeling bijzondere bijstand en schuldhulpverlening van zelfstandigen

07-08-2020

HOORNGIDS | De VVD Hoorn heeft vragen gesteld aan het college van B&W aangaande de afhandelingstermijn van bijzondere bijstandsaanvragen en de schuldhulpverlening van zelfstandigen. De VVD wil dat inwoners en ondernemers snel en adequaat geholpen worden zodra zij in financiële problemen komen.  Tijdens de corona-crisis is de afhandeling van bijzondere bijstandsaanvragen boven de wettelijke termijn van 8 weken beland. De VVD wil maatregelen van het college om vertraging bij een ’tweede golf’ aan aanvragen te voorkomen.

In februari kwam de Hoornse rekenkamer met een kritisch rapport over schuldhulpverlening. ZZP’ers vielen jaren tussen wal en schip en werden niet geholpen. Uit de kwartaalrapportage over schuldhulpverlening bleek dat er in het eerste kwartaal geen ZZP’ers zijn geholpen. De VVD stelt hier vraagtekens bij, vanwege de forse stijging in aantal faillissementen in de eerste zes maanden van dit kwartaal. Hieronder de door de VVD verzonden brief.

Artikel 36: afhandeling aanvragen bijzondere bijstand en schuldhulpverlening zelfstandigen 
De afgelopen tijd is hectisch geweest. De Corona-crisis heeft een grote impact gehad op de dagelijkse werkzaamheden van de gemeente. Verschillende processen zijn daardoor vertraagd en dat is in eerste instantie logisch. De corona-updates van de afgelopen maanden hebben echter laten zien dat er wachtrijen ontstonden voor het aanvragen van bijzondere bijstand. Zeker na de vakantie verwacht de VVD dat mensen door o.a. reorganisaties en ontslagen vanwege de coronacrisis onze hulp hard nodig zullen hebben. Aan het begin van de Corona-crisis steeg namelijk de afhandelingstermijn van een aanvraag voor bijzondere bijstand boven de 8 weken. Dat is langer dan wettelijk is toegestaan. De VVD vindt het dan ook essentieel dat snel hulp geboden gaat worden aan deze groep en dat wachtrijen bij een ’tweede golf’ van aanvragen niet mogen gaan ontstaan.  
Helaas zien wij ook in onze gemeente dat veel mensen te maken hebben met problematische schulden. Wij vinden het belangrijk dat wanneer er betaalproblemen ontstaan bij bijvoorbeeld ziektekostenverzekeraars of de woningbouwcoöperatie dit zo snel mogelijk wordt gemeld aan de gemeente zodat deze proactief het gesprek met inwoners aan kunnen gaan. Ook de belastingdienst zou in onze ogen veel eerder betrokken kunnen worden bij de vroeg signalering. Hoe sneller onze inwoners met dreigende problematische schulden in beeld worden gebracht bij de schuldhulpverlening, hoe sneller een oplossing voor het probleem gezocht kan worden. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf huishoudens een problematische schuld heeft. Van deze huishoudens zit echter maar zeventien procent in een schuldhulpverleningstraject. 
Het verbaast ons ook dat de schuldhulpverlening voor zelfstandigen ook na het betreffende rekenkamer-rapport nog niet echt op gang is gekomen. We zijn dan ook benieuwd naar de activiteiten en het aantal adviezen op dit punt vanuit het ondernemersklankbord en MKB Doorstart. Mogelijk rust er nog een taboe op of durven zelfstandigen van deze regeling geen gebruik te maken.  

Wij hebben dan ook de volgende vragen: 
1. In welke mate is het college voorbereid op een mogelijke ’tweede golf’ van het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand?  Welke extra maatregelen zijn er genomen om aanvragen bij een ’tweede golf’ wel binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen?   
2. Wat is de huidige stand m.b.t. de afhandelingstermijn? Hoe heeft deze termijn zich sinds het begin van de corona-crisis tot nu ontwikkeld? 
3. Wat is naar verwachting momenteel het maximale aantal van aanvragen voor bijzondere bijstand die de ambtelijke organisatie aan kan, waarbij er aan de wettelijke afhandelingstermijn van 8 weken wordt voldaan? 
4. Op 11 december 2019 gaf het college aan[1] dat vroeg-signalering van schulden wordt doorontwikkeld. Welke ontwikkelingen hebben er de afgelopen 8 maanden plaatsgevonden op dit gebied? 
5. In de eerste kwartaalrapportage wordt gemeld dat er geen ondernemers gebruik hebben gemaakt van de schuldhulpverleningsmogelijkheden. Hoeveel zelfstandigen hebben echter in het 2e kwartaal aanspraak gemaakt op schuldhulpverlening en hoeveel hebben deze ook ontvangen?  
6. Hoe verklaart het college de discrepantie tussen de fors gestegen faillissementen en het lage aantal schuldhulpverleningen voor zelfstandigen? 
7. Krijgen zelfstandigen die een BBZ-uitkering aanvragen standaard voorlichting over schuldhulpverlening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze? 
8. Hoeveel procent van de inwoners in Hoorn heeft een schuldhulpverleningstraject? 
9. Hoeveel zelfstandigen hebben zich dit jaar gemeld voor schuldhulpverleningstrajecten bij de gemeente, WerkSaam, MKB Doorstart of overige loketten? Hoeveel bijstandsgerechtigden hebben zich dit jaar gemeld voor schuldhulpverleningstraject? 
10. Hoeveel procent van de Hoornse inwoners met een reguliere bijstandsuitkering heeft een schuldhulpverleningstraject? Hoeveel procent van Hoornse zelfstandigen met een BBZ-uitkering heeft een schuldhulpverleningstraject? Hoe verklaart het college dit (mogelijke) verschil? 
Met vriendelijke groet, 
Rob Droste 
gemeenteraadslid VVD Hoorn

Schulden Schulden