Geen geld beschikbaar voor straatfundatie in binnenstad Hoorn

Fractie Tonnaer teleurgesteld over antwoorden op vragen over slechte staat van bestrating

Fractie Tonnaer heeft op 16 juni schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de slechte staat van bestrating in de binnenstad. Op 11 september heeft het college de vragen van de fractie beantwoord. 

Volgens de antwoorden van het college wordt de verzakking van de It. Zeedijk veroorzaakt door het ontbreken van fundering. Voor het leggen van straatfundering is geen geld beschikbaar.

Uit de antwoorden blijkt verder dat het toezicht op de herbestrating door kabelbedrijven matig is. Er wordt vanuit gegaan dat de sleuven wel zullen inklinken.

Het aangelegde blindegeleidepad op het Breed en Turfhaven is slechts een proef. Volgens Fractie Tonnaer is het pad te dicht tegen de winkelgevels aangelegd, ook als proef.

De gemeente wil wel de Gouw opnieuw inwassen met zand. Het inwassen moet volgens Fractie Tonnaer echter altijd plaatsvinden, zeker nadat de bestrating nieuw gelegd is.

Fractie Tonnaer laat weten teleurgesteld te zijn over de antwoorden van het college.

Hieronder de brief van het college met de vragen en antwoorden:

Hoorn, 11 september 2020

Onderwerp: beantwoording overige vragen van Fractie Tonnaer over bestrating in binnenstad

Beste meneer Tonnaer,

Op 16 juni stelde u overige vragen over de bestrating in de binnenstad. Voorliggende brief beantwoordt uw vragen puntsgewijs:

Vraag 1: Bent u het ermee eens dat door het niet inwassen met zand van straten en stoepen veel schade ontstaat en op termijn moet worden overgegaan tot herbestrating? Wilt u alsnog kapotte delen van straten repareren en inwassen met zand?

Antwoord: Het klopt dat de elementenverharding (zoals tegels en klinkers) op sommige plekken rammelt, zoals bijvoorbeeld op de Gouw. We vermoeden dat dit komt, doordat onze reinigers met het hun machines, soms het zand tussen de verharding wegvegen en -zuigen. Wij gaan opnieuw zand tussen de elementenverharding vegen en hopen dat het nu langer blijft liggen.

Vraag 2: Deelt u onze mening dat het blindegeleidepad bij Breed en Ged. Turfhaven te dicht tegen de winkelgevels is aangelegd en bent u bereid het blindegeleidepad te verleggen zodat op een veilige manier het pad gebruikt kan worden door blinden en slechtzienden?

Antwoord: Het blindegeleidepad is een proef en is niet helemaal uitgevoerd, zoals we voor ogen hadden. We evalueren deze proef, samen met de belanghebbende. De uitkomst van deze evaluatie, koppelen we eind september terug aan de raad.

Vraag 3: Wilt u het gemeentelijke toezicht op de werkzaamheden van de kabelbedrijven verscherpen en de bedrijven aansporen om de herbestrating van de sleuven in stoepen opnieuw uit te voeren?

Antwoord: De gemeente heeft controle uitgevoerd op het herstel van de nutssleuven en blijft dit in de toekomst ook doen. De nutsbedrijven straten de sleuf weer dicht na kabel- en leidingwerkzaamheden. Deze nutssleuven zakken vaak nog na. Hiervoor ontvangt de gemeente degeneratiekosten van de nutsbedrijven voor het opnieuw herstraten van de verzakte sleuf. Dit geld gebruikt de gemeente gebruikt voor het onderhoud aan elementenverharding binnen de gemeente. De wegbeheerder maakt keuzes waar onderhoud het meest noodzakelijk is.

Vraag 4: Kunt u verklaren waarom de Italiaanse Zeedijk nu al verzakt, terwijl pas acht jaar geleden deze straat volledig is heringericht? Is de aannemer van toen daarvoor verantwoordelijk, is er sprake van gebrekkig toezicht (geweest) of is het te wijten aan tekortkomingen in de aanbesteding?

Antwoord: In 2012 is de rijbaan van de Italiaanse Zeedijk herstraat, zijn bomen vervangen en is boom plaatsverbetering toegepast. Tevens zijn parkeervakken iets anders ingedeeld en herstraat. De aannemer doet wat wordt gevraagd. Er was (onder andere in 2012) en is geen geld voor funderingsverbetering. In 2013 is de notitie ”zwaar verkeer binnenstad” behandeld in de gemeenteraad. Er is een raadsbesluit genomen (Corsanummer:13.19446) waarin onder andere is besloten door de raad: ’toepassen wegfunderingsverbetering op bevoorradingsroutes’. Er is hiervoor echter geen budget voor beschikbaar gesteld. Er was (onder andere in 2012) en is alleen budget voor herstraten. Zonder goede fundering onder elementenverharding, ontstaan rijsporen bij zwaar bevoorradingsverkeer in de binnenstad. De nu ontstane spoorvorming heeft geen relatie met het uitgevoerde toezicht/directievoering door ons organisatieonderdeel Stadsbeheer. Het probleem zit in het niet kunnen versporen van voertuigen en in een fundatie, die niet voor vrachtverkeer geschikt is.
De spoorvorming is niet te wijten aan de aanbesteding. Stadsbeheer weet wat er moet gebeuren om een goede fundatie aan te brengen geschikt voor vrachtverkeer. Daarvoor kunnen we gedegen contractdocumenten opstellen en laten aanleggen door een aannemer. Maar voor funderingsverbetering op de route voor bevoorradingsverkeer in de binnenstad (waaronder de Italiaanse Zeedijk), worden geen financiële middelen beschikbaar gesteld.
Ingenieursbureau Royal Haskoning-DHV onderzoekt momenteel de stadsdistributie (bevoorrading van horeca, detailhandel en pakketbezorging) in onze binnenstad. Daarnaast kijken we in de nieuwe mobiliteitsvisie naar verkeersstromen in de binnenstad. Een van de speerpunten in deze visie is een ’knip’ (afsluiten van verkeer) op de Roode Steen. Dit heeft een effect op hoe druk of rustig het gaat worden in sommige nabijgelegen straten, waaronder de Italiaanse Zeedijk. We denken dus na over hoe we in de toekomst omgaan met straten in de binnenstad en wat voor fundering nodig is. Daar wordt de raad ook bij betrokken.

De medewerkers van Stadsbeheer nodigen u uit om de verschillende knelpunten samen ter plaatse te bekijken. We nemen op korte termijn contact met u op, om een afspraak hiervoor te maken.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

College van burgemeester en wethouders

Italiaanse Zeedijk Italiaanse Zeedijk