Woonvisie Hoorn 2020-2025 vastgesteld

Gemeenteraadsvergadering dinsdag 20 oktober 2020

HOORNGIDS | Hoorn  is nog lang niet klaar met bouwen en in de visie die voor de komende vijf jaar is vastgesteld door de raad staat een aantal kernpunten genoemd. Hoorn wil inzetten op de groei van de stad en de wijken dienen te worden bewoond door een gemengde bevolking rekening houdend met leeftijd, en sociaal-economische status. Er wordt ingezet op een duurzamere woningvoorraad die voldoet aan de klimaateisen door een verbeterde energieneutraliteit, circulair bouwen en van het gas af. Ook ligt de aandacht op het uitbreiden van het aantal sociale huurwoningen en een betere doorstroming in deze sector en van de middencategorie huurwoningen.

De ouderenbond heeft een paar fracties laten weten dat er in de visie te weinig wordt gerept over bouw van woningen en woonvormen voor bejaarden. Hiertoe is een motie ingediend onder aanvoering van Fractie Tonnaer.

Over hoogbouw is gesproken en daar wordt een visie over ontwikkeld. De motie waarin werd aangedrongen om de mogelijkheden van hoogbouw te overwegen, die tijdens de commissievergadering werd ingediend, werd aangehouden. Wethouder Marjon van der Ven zegt toe dat hier over gediscussieerd gaat worden, waardoor de motie werd ingetrokken.

De uitwerking van de visie kost geld, de kosten vanaf 2019 en voor de komende jaren. Om dit mogelijk te maken wordt de begroting bijgesteld.

Uit de resultaten van een gehouden inwonersenquête blijkt dat een deel van de voorgestelde visie daar goed mee in overeenstemming is. Spreiding van alle groepen van de bevolking wordt door een meerderheid van de ondervraagde burgers gesteund. Over het zelf extra betalen van de kosten van verduurzaming van de woningen wordt erg verschillend gedacht. Bewoners van huurwoningen voelen er minder voor daaraan bij te dragen.

Een meerderheid van de fracties ondertekende een motie dat moet bewerkstelligen dat de startersleningen worden aangepast aan de gestegen huizenprijzen. € 50.000,- i.p.v. € 40.000,- voor woningen tot € 250.000,- . Wethouder Marjon van der Ven ziet geen probleem in het aanpassen van de regeling rond startersleningen. Zij geeft aan niet woningen te laten bouwen om de woningnood van Amsterdam op te lossen. Ze stelt wel de vraag of het amendement van Roger Tonnaer hierover ook betekent dat mensen die niet uit de regio komen hier ook niet mogen komen wonen. Het amendement over de behoefte aan het bouwen van woningen voor ouderen vindt ze overbodig omdat dit al in de visie staat vermeld. Tonnaer bevestigt dat het staat genoemd in de visie, maar niet in het besluit.

Het amendement van Fractie Tonnaer haalde het niet. De motie over het verhogen van de startersleningen werd unaniem gesteund en ook de woonvisie ontmoette geen tegenstand.

Behandeling van de Woonvisie Behandeling van de Woonvisie