HVC zorgt voor grote onrust door aangepast ophaalschema

03-11-2020

HOORNGIDS | Huisvuilverwerker HVC heeft de inwoners van Hoorn onlangs tot hun schrik verrast met een schrijven waarin kort en bondig wordt verteld dat er met directe ingang een nieuw ophaalschema zal worden gehanteerd. De ‘plastic’ bak zou daarbij frequenter worden geleegd dan de grijze bak, die vijf weken moet blijven staan vooraleer geleegd te worden. 

Het is niet de eerste keer dat de vuilverwerker zonder enige vorm van overleg de bewoners confronteert met maatregelen die verregaande consequenties hebben. Enkele Hoornse politieke partijen hebben dan ook vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de aanpassingen in het ophaalschema. Zie de brief hieronder.  

Geacht college,
Deze week werden, naar het lijkt, vrijwel alle inwoners van de gemeente Hoorn onplezierig verrast door het nieuwe ophaalschema van de HVC. Er is in het algemeen veel verbazing en vooral onvrede over de volgorde waarop de wijziging wordt ingevoerd. Wij horen uit bijna alle wijken van Hoorn dat er nu eerst 2 weken achter elkaar de oranje bak zal worden geleegd en dat de eerstvolgend leging van de grijze bak nu over 5 weken is. Zoals wel vaker lijkt het er weer eens op dat er door de HVC bij deze planning, weer eens geen enkele aandacht is besteed aan de gevolgen die e.e.a. heeft voor onze inwoners. Waar het sowieso duidelijk mag zijn dat het 2 weken achter elkaar ophalen van de ‘plastic’ container weinig zin heeft, is het ook een aanzienlijke belasting dat men nu een extra week met de ‘grijze’ restafval container moet doen.
Het mag ook duidelijk zijn dat door de timing van de informatie door de HVC naar onze inwoners, er nu geen tijd meer lijkt te zijn om aan te dringen op een meer passende invoering van het nieuwe ophaalschema. We worden dus weer eens geconfronteerd met een ‘vaststaand feit,’ zonder enige vorm van inspraak of input. U kunt begrijpen dat dit ons uitermate stoort en vinden dat dit ook niet uit te leggen is naar onze inwoners.
E.e.a. leidt tot de volgende vragen:
1. Is de gemeente vooraf op de hoogte gesteld door de HVC van de wijzigingen in het ophaalschema en de manier waarop dit nu wordt ingevoerd?
2. Kunt u ons bevestigen dat deze manier van invoeren van een nieuw ophaalschema voor alle buurten en wijken in Hoorn, waar het afval in bakken wordt aangeboden, op deze manier is ingevoerd? Dus met een volgorde van eerst 2 keer de oranje bak en het achteruitschuiven van de grijze bak naar 5 weken? Zo niet, waar dan wel en waar dan niet?
Dit is niet de eerste keer dat de HVC eenzijdig zaken rond het ophalen van afval wijzigt en zich daarbij weinig rekenschap lijkt te geven van de gevolgen hiervan voor onze inwoners. We verwijzen nog maar even naar de art. 36 vragen van 07 oktober jl. over het ophaalbeleid en de blijkbaar smaller geworden straatjes in de gemeente Hoorn.
3. Bent u het met ons eens dat onze inwoners een degelijke en betrouwbare service mogen verwachten van de HVC? Temeer daar onze inwoners daar op dit moment nog steeds ‘meer dan marktconforme’ tarieven voor betalen? Zo niet, wat mogen onze inwoners dan wel verwachten voor de door hun betaalde afvalstoffenheffing?
Wij lezen dat mensen die zich beklagen bij de HVC over het, weliswaar eenmalig, naar achter schuiven van de grijze bak, bijv. te horen krijgen dat ze dan maar ‘samen moeten doen met de buren.’ Er lijkt op geen enkele manier rekening te zijn gehouden met de gevolgen voor grote gezinnen, gezinnen met kinderen in de luiers, mensen met medisch afval etc. met een extra week grijze bak.
4. Bent u het met ons eens dat er bij het invoeren van dit nieuwe ‘ophaalschema’ door de HVC geen enkele rekening is gehouden met de belangen van haar ‘klanten,’ te weten de inwoners van Hoorn? Zo niet, kunt u dan aangeven hoe dit dan wel is meegenomen?
Het lijkt er steeds meer op dat de HVC zich naar onze inwoners gedraagt als een ordinaire monopolist. Eens te meer lijkt het er op dat de belangen van onze inwoners van ondergeschoven belang zijn.
5. We begrijpen dat vrijwel onmogelijk is om onze inwoners een alternatief voor de HVC, als dienstverlener, aan te bieden. Welke middelen hebben wij als gemeente, college of raad wel, richting de HVC, om af te dwingen dat de dienstverlening naar onze inwoners, op peil is en vooral ook blijft?
6. Kunt u ons uitleggen hoe het komt dat de HVC blijkbaar iedere keer eenzijdig de dienstverlening aan onze inwoners kan aanpassen? Of is hier wel degelijk overleg over tussen gemeente en de HVC?
7. Is de vorm en servicegraad van de dienstverlening door de HVC niet vastgelegd in de Dienst Verlening Overeenkomst? Zo ja, hoe is het dan mogelijk dat deze iedere eenzijdig kan worden gewijzigd? Zo, nee, waarom is dit niet vastgelegd?
8. Is er een ‘boete’ regeling opgenomen in de DVO zodat onze inwoners in ieder geval financieel gecompenseerd worden als de dienstverlening wordt versoberd of in het nadeel van onze inwoners wordt gewijzigd? Zo nee, welke middelen hebben we dan om e.e.a. wel te regelen? 
Wij zien de beantwoording van de vragen graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.
Guido Breuker - Hoornse Onafhankelijke Partij
Aart Ruppert - VOC Hoorn
Alex van der Kleij - CDA Hoorn
Menno Jas - De Realistische Partij

HVC ophalen bakken HVC ophalen bakken

Reacties
Reactie: (edwin)
3-11-2020, 13:51
hoorn en hvc moeten hun ogen uit hun kop schamen om schema te wijzigen ervan want nog minder de plastick ook nog dit is niet normaal en wij stellen hoorn voor om dit maar is op te lossen zonder verhooging