Kleine huisjes in gebied Poort van Hoorn ongewenst

Brandgevaarlijk en schadelijk voor de volksgezondheid

HOORNGIDS | Scheepswerf Clean2Anywhere heeft plannen voor de plaatsing van tiny houses/flexwoningen in de Poort van Hoorn, Holenkwartier en Rozenbuurt in Zwaag. Volgens Clean2Anywhere kan er zelfs worden gewoond in 15 tot 20 tiny houses in een bedrijfshal. Wonen in een productiehal vindt de lokale politieke partij Fractie Tonnaer een origineel idee, maar in strijd met de bestemming van bedrijfsterreinen, brandgevaarlijk en schadelijk voor de volksgezondheid. 

Fractie Tonnaer vreest dat door plaatsing van flexwoningen zoals in de Poort van Hoorn, Holenkwartier en Rozenbuurt woningbouw daar zal tegenwerken, terwijl de bouw van meer woningen hard nodig is. Van het Hoornse college van B&W wil de fractie weten of ze van plan is toestemming te geven voor plaatsing van flexwoningen en voor het wonen in een productiehal op een bedrijfsterrein. Gemeenteraadsleden Marieke Rijk en Roger Tonnaer willen weten of omwonenden en de ondernemersvereniging van het bedrijfsterrein betrokken zijn bij de plannen van Clean2Anywhere. Zie hieronder het schrijven aan het college van Burgemeester en Wethouders in Hoorn.

Geacht College,
Volgens een krantenartikel in het NHD van 2 februari 2021 ‘Herkansing huizen van afval’, heeft scheepswerf Clean2Anywhere samen met WerkSaam West-Friesland plannen voor de bouw en plaatsing van tiny houses gemaakt van afval, in West-Friesland waaronder Hoorn. 
De heer Ter Velde van Clean2Anywhere noemt als mogelijke locaties voor de plaatsing van tiny houses de Poort van Hoorn, Holenkwartier en de Rozenbuurt in Zwaag. In een nu nog lege bedrijfshal worden de tiny houses gemaakt. Daar kan volgens de twee organisaties bij wijze van proef ook alvast worden gewoond in 15 tot 20 tiny houses. 
Verder blijkt dat het Platform Woningcorporaties West-Friesland, waaronder Intermaris, aan de plaatsing van tiny houses/modulaire flexwoningen gaat meewerken door in elke gemeente van West-Friesland te zoeken naar geschikte locaties voor de plaatsing van deze flexwoningen. 
Volgens ons heeft de gemeente Hoorn met Woningcorporatie Intermaris geen prestatieafspraken gemaakt voor de bouw en plaatsing van tiny houses of modulaire flexwoningen. Plaatsing van modulaire flexwoningen op bouwlocaties zoals de Poort van Hoorn, Holenkwartier en Rozenbuurt zal de woningbouw aldaar tegenwerken, terwijl de bouw van meer woningen hard nodig is. 
Het idee om wonen mogelijk te maken in tiny houses in een productiehal vinden wij een origineel idee, maar het is in strijd met de bestemming van bedrijfsterreinen, brandgevaarlijk en volgens ons voor bewoners ongezond. Bovendien vermoeden wij dat ondernemers geen voorstander zijn van wonen op bedrijfsterreinen, omdat dit in de regel belemmerend is voor hun bedrijfsvoering.
Overeenkomstig art. 36 van het RvO stellen wij u de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat door het plaatsen van tiny houses of modulaire flexwoningen op o.a. de locaties Poort van Hoorn, Rozenbuurt en Holenkwartier de geplande woningbouw tegenwerkt?
2. Hebben grondeigenaren/projectontwikkelaars en gemeente ingestemd met de plaatsing van flexwoningen op diverse locaties ?
3. Hoe en wanneer betrekt Clean2Anywhere omwonenden bij de plannen tot plaatsing van flexwoningen?
4. Heeft de gemeente Hoorn met Intermaris prestatieafspraken gemaakt voor de plaatsing van modulaire flexwoningen in Hoorn? 
5. Gaat u toestemming geven voor het wonen in 15 tot 20 tiny houses in een productiehal? Bent u het met ons eens dat wonen in een productiehal in strijd met bestemmingsplannen, brandgevaarlijk en schadelijk voor de volksgezondheid is. Heeft Clean2Anywhere voor het wonen op bedrijfsterreinen overleg gehad met ondernemersverenigingen?
6. WerkSaam is een samenwerkingsverband van zeven West-Friese gemeenten. Hoe is Hoorn via WerkSaam bestuurlijk en financieel betrokken bij de plannen van Clean2Anywhere.

Vriendelijke groet, 
namens Fractie Tonnaer,
Marieke Rijk en Roger Tonnaer, gemeenteraadsleden 

Poort van Hoorn singel met station Poort van Hoorn singel met station