Gemeente in de fout bij "verkeerde inschattingen" precariobelasting

Beantwoording op vragen van Fractie Tonnaer

HOORNGIDS | De gemeente Hoorn heeft inkomsten aan precariobelasting misgelopen door ”verkeerde inschattingen”. Hieronder beantwoording door College B&W van vragen over kwijtschelden/niet innen van precariobelasting door wethouders en medewerkers, zonder daartoe bevoegd te zijn. Uit de beantwoording door het college blijkt dat de gemeente Hoorn daardoor vooralsnog € 260.000,- aan inkomsten heeft misgelopen. De gemeente probeert de financiële schade beperkt te houden door alsnog aanslagen precariobelasting te versturen.

 

Hoorn, 18 februari

Beantwoording art. 36 vragen over Kwijtschelden/niet innen precariobelasting

Geachte heer Tonnaer,

U heeft vragen gesteld over kwijtschelden/niet innen van precariobelasting. In deze brief leest u de antwoorden op uw vragen.

Vraag 1 Is het vermoeden juist dat door een (voormalig) wethouder en medewerkers/ambtenaren toezeggingen zijn gedaan over het niet innen of kwijtschelden van precariobelasting?

Antwoord

Het klopt dat een aantal medewerkers en wethouders in zes situaties een verkeerde inschatting hebben gemaakt dat voor bepaalde activiteiten geen precario hoefde te worden betaald. Het ging hier om precario voor het gebruik van gemeentegrond bij bouwwerkzaamheden. Het college erkent deze inschattingen echter niet als toezegging.

Vraag 2 Waren ze daartoe bevoegd en zo niet, welke maatregelen neemt u tegen deze onrechtmatige toezeggingen?

Antwoord

Nee, alleen de heffingsambtenaar is bevoegd om te besluiten of een ontheffing verleend kan worden. In de betreffende gevallen was er geen wettelijke ruimte om een eigen ontheffing te verlenen. Daarom zijn de aanslagen voor precariobelasting als gebruikelijk verstuurd en gaan wij deze ook innen.

Vraag 3 Als het vermoeden wordt bevestigd, hoe lang heeft het college kennis van het

onrechtmatig kwijtschelden of niet opleggen van precariobelasting en waarom duurt het zo lang voordat hiertegen wordt opgetreden?

Antwoord

De eerste signalen zijn afgegeven in juli 2019. De coronacrisis, personele wisselingen binnen het bestuur, onderzoek en de daarop te maken keuzes hebben een vertragend effect gehad. De gevallen zijn onderzocht. Conclusie is dat de gemaakte inschattingen te goeder trouw zijn gemaakt, maar niet kunnen worden gezien als toezegging. Daarom zijn de aanslagen alsnog verstuurd.

Vraag 4 Klopt onze schatting dat de gemeente Hoorn ongeveer € 250.000,- aan inkomsten is misgelopen?

Antwoord

Dat klopt ten dele. We hebben in zes gevallen van in totaal circa 260.000 euro gesproken over de vraag of er precario in rekening gebracht zou moeten worden. De conclusie is geweest dat de betreffende activiteiten onder de precarioplicht vallen. Daarom zijn de aanslagen alsnog verstuurd. Afhankelijk van de uitkomst van eventuele bezwaren gaat het hier dus niet om gemiste inkomsten.

Vraag 5 Begrijpt het college dat door het niet opleggen, kwijtschelden of niet innen van precariobelasting precedentwerking dreigt met grote nadelige gevolgen voor de gemeente?

Antwoord

Ja, daarom worden de inschattingen niet erkend als toezegging.

Vraag 6 Gaat u alsnog, met terugwerkende kracht, over tot oplegging of inning van precariobelasting?

Antwoord

Ja, de aanslagen zijn verstuurd en worden geïnd.

Vraag 7 Welke maatregelen neemt u of zijn inmiddels genomen om herhaling van onrechtmatige toezeggingen te voorkomen?

Antwoord

Het college heeft zowel bestuurlijk als ambtelijk nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het feit dat alleen de heffingsambtenaar de bevoegdheid heeft om besluiten te nemen over heffingen of ontheffingen van belasting. Daarnaast hebben wij besloten een gedragsregel op te stellen die gedeeld wordt met bestuur en organisatie en die ook opgenomen wordt in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hoorn

Stadhuis Hoorn Stadhuis Hoorn