Fractie Tonnaer bepleit woonfunctie voor monumentaal pand Nieuwendam 8

Volledige ingebruikname als hulpverleningscentrum strookt niet met bestemmingsplan

HOORNGIDS | Het monumentale woonhuis Nieuwendam 8 is in zijn geheel in gebruik als praktijk voor hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. Volgens het bestemmingsplan is dit uitsluitend toegestaan in combinatie met wonen. Er wordt echter niet gewoond in het pand. Fractie Tonnaer is van mening dat dit niet strookt met het karakter van woonstraat in de historische haven. Hieronder de brief waarin de fractie de bezwaren uiteenzet en een aantal vragen hierover aan het college van burgemeester en wethouders stelt. 

 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen art. 36 RvO, Nieuwendam 8

Hoorn, 6 april 2021

Geacht College,

Vanaf 1 maart jl. is aan de Nieuwendam 8 een praktijk voor hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassen gevestigd. De vestiging is volgens het bestemmingsplan uitsluitend toegestaan in combinatie met wonen. Het monumentale woonhuis is volledig tot praktijk veranderd. Het pand Nieuwendam 8 heeft de bestemming ‘gemengd’.  

Vestiging van een praktijk strookt niet met het karakter van woonstraat in de historische haven. Omdat er een tekort is aan woningen en een overschot aan lege kantoorgebouwen, is er geen enkele noodzaak om van het bestemmingsplan af te wijken en toe te staan dat de woonfunctie volledig wordt opgeheven ten gunste van de vestiging van een praktijk. Deze vestiging vergroot bovendien het parkeerprobleem en trekt verkeer aan in de historische haven.

De Binnenstadsvisie ‘ruimte voor de gemengde stad’ is ten onrechte gebruikt om de vestiging van een praktijk in het gehele pand toe te staan. Volgens ons is de binnenstadsvisie vergeleken bij het bestemmingsplan een ondergeschikt document. Door de vestiging van een praktijk toe te staan overruled de Binnenstadsvisie het bestemmingsplan, terwijl het bestemmingsplan leidend en bepalend is.

De onbegrijpelijke beslissing voor de transformatie van woonhuis naar praktijkpand is onder verantwoordelijkheid van het college van B&W bij mandaat genomen door de vakafdeling en HIP (Hoorns Initiatieven Platvorm).

Onze fractie vraagt zich af hoe lang en hoe vaak het college verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor bij mandaat genomen besluiten. Onbegrijpelijke mandaatbesluiten verhogen het bestuurlijke risico voor het college van B&W. Wij maken ons zorgen over dit verhoogde risico en adviseren het college om het bestuur in eigen hand te nemen en de huidige mandaatregeling gedeeltelijk of helemaal in te trekken, zodat een einde wordt gemaakt aan de voor het college kwetsbare mandaatcultuur.

Volgens art. 36 van het Reglement van Orde stellen wij u de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat het bestemmingsplan leidend is voor een bestemmingswijziging van woonhuis tot volledig kantoor/praktijk en dat de Binnenstadsvisie ondergeschikt is aan het bestemmingsplan?

2. Op welke wijze zijn de bewoners van de Nieuwendam betrokken bij de bestemmingswijziging van woonhuis tot volledig kantoor/praktijk?

3. Deelt u onze mening dat de vestiging van een praktijk in de historische haven niet noodzakelijk is vanwege de grote leegstand van kantoorpanden en dat dit de parkeerdruk in de historische haven verhoogt?

4. Hoeveel panden aan de Nieuwendam en in de historische haven kunnen nog veranderd worden van woonhuis naar kantoor/praktijk? En vindt u deze ontwikkeling wenselijk?

5. Distantieert het college zich van of neemt het college de verantwoordelijkheid voor het mandaatbesluit tot transformatie van woonhuis naar volledig kantoor/praktijk aan de Nieuwendam 8?

6. Welke stappen neemt u om herhaling van deze mandaatbeslissing te voorkomen die strijdig is met het bestemmingsplan en met de buurtbelangen van de Nieuwendam en de historische haven?

7. Beseft het college dat het verantwoordelijk is voor de huidige ruime mandaatregeling en dat het daardoor veel bestuurlijk risico neemt? Bent u bereid de mandaatregeling aan te passen en te beperken?

Vriendelijke groet, namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer

Nieuwendam 8 Nieuwendam 8