Huisvesting arbeidsmigranten bij voorkeur in de regio

Geen ruimte in Hoorn

HOORNGIDS | De zeven Westfriese gemeenten samen met de Westfriese Bedrijvengroep gaan uitgangspunten vastleggen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. VVD en Fractie Tonnaer waarderen de samenwerking tussen de gemeenten en het bedrijfsleven. Zij willen de uitgangspunten bespreken in de gemeenteraad. 

De locatie Glasbak en bedrijventerrein Zevenhuis vinden de fracties niet geschikt voor grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten. Hoorn heeft geen ruimte en bouwt al jaren tegen de gemeentegrenzen aan. Dankzij de goede regionale samenwerking wordt erop vertrouwd dat de regio een geschikte locatie vindt voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Onderstaande brief is verzonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Hoorn.

Geacht college,
Volgens een NHD-krantenartikel van 2 april jl. gaan de zeven West-Friese gemeenten samen met de Westfriese Bedrijvengroep uitgangspunten vastleggen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Onze fracties waarderen de samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven hierover. Goede huisvesting van arbeidsmigranten is dermate belangrijk dat wij de uitgangspunten graag behandeld zien door de gemeenteraad.
Voordat de uitgangspunten besproken en vastgesteld worden, willen wij een aantal opmerkingen maken. Wij hebben de indruk dat de meeste arbeidsmigranten niet in Hoorn, Blokker en Zwaag werken, maar overwegend bij bedrijven in de regio. Om de afstand tussen wonen en werken zo klein mogelijk te houden, is het logisch dat een grote bouwlocatie wordt gezocht in de regio. Hoorn heeft geen ruimte en bouwt al jaren tegen de gemeentegrenzen aan. Desondanks hebben wij vernomen dat in de zoektocht naar een geschikte locatie gekeken wordt naar bedrijventerrein Het Zevenhuis en naar de voormalige gevangenis de Glasbak. Fractie Tonnaer en VVD vinden al jaren dat de Glasbak zeer geschikt is voor (sociale) woningbouw en dat daar niet te lang mee moet worden gewacht. Wij begrijpen niet dat ondanks de behoefte aan nieuwe woningen sloop en woningbouw op de locatie Glasbak niet van de grond komt. Als de Glasbak nu geschikt gemaakt wordt voor de huisvesting van arbeidsmigranten, zal dat de noodzakelijke woningbouw op deze locatie ernstig tegenwerken, hetgeen voorkomen moet worden.
Voor de mogelijke bouw en huisvesting van arbeidsmigranten wordt ook gekeken naar bedrijventerrein Het Zevenhuis. Wij vinden Het Zevenhuis niet geschikt voor de bouw van woningen voor arbeidsmigranten, omdat het bedrijventerrein dringend nodig is voor de verplaatsing, vestiging of uitbreiding van bedrijven. Vooral bij het transformeren van bedrijventerrein Gildenweg tot woonwijk en de noodzakelijke verplaatsing van de bedrijven aldaar gaat Het Zevenhuis een belangrijke functie vervullen.
De conclusie dat in Hoorn geen locatie beschikbaar is voor het huisvesten van arbeidsmigranten, zal door menigeen snel getrokken worden. Gelukkig kennen wij in de regio West-Friesland een traditie van goede regionale samenwerking op uiteenlopende onderwerpen. De West-Friese gemeenten hebben in het verleden de bereidheid getoond om over de gemeentegrens heen te kijken, solidair te zijn en vanuit het regionale belang te redeneren. Dit vanuit de gedachte dat complexe vraagstukken het best opgelost kunnen worden op regionaal niveau en dat dit de zeven individuele gemeenten en hun inwoners ten goede komt. Het sterkt ons in het vertrouwen dat de regio een geschikte locatie vindt voor het huisvesten van arbeidsmigranten. 
Wij vertrouwen erop dat de gemeenteraad het voorstel met uitgangspunten voor de huisvesting van arbeidsmigranten tijdig krijgt voorgelegd.
Vriendelijke groet,
namens Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer, fractievoorzitter
namens VVD Hoorn, Chris de Meij, fractievoorzitter

WBG Huisvesting arbeidskrachten 1 WBG Huisvesting arbeidskrachten 1
WBG Huisvesting arbeidskrachten 3 WBG Huisvesting arbeidskrachten 3