Bouwplannen locatie voormalige Blauwe Steen

04-05-2021

HOORNGIDS | Enkele decennia geleden stond aan de Nieuwstraat een indrukwekkend gebouwencomplex dat doorliep tot aan de Kruisstraat. Metaalwarenfabriek Scholten was er meer dan een eeuw gevestigd. Na het vertrek van dit bedrijf in 1975 werd een winkelcentrum en tien jaar later een winkelpassage gerealiseerd, waar rond de eeuwwisseling ook weer een eind aan kwam. Er bestaan nu plannen om in het gebied van vele duizenden vierkante meters 50 huurappartementen te realiseren. 

Campanile Vastgoed Ontwikkeling/Wilkoja Vastgoed wil er 50 appartementen bouwen. Voor de realisering van deze 50 huurappartementen wordt in de Nieuwsteeg een pand gesloopt en in de Nieuwstraat een toegangspoort gebouwd. De gemeente Hoorn overweegt tegelijkertijd in de Nieuwstraat een fietsenstalling voor de binnenstad te realiseren. Er bestaat het nodige verzet tegen de plannen en om die reden hebben bewoners en ondernemers van de Nieuwsteeg, de Nieuwstraat, de Kruisstraat en de Lange Kerkstraat de Belangengroep Blauwe Hof opgericht.

Politieke steun
De lokale politieke partij Fractie Tonnaer deelt de zorgen en vraagt onder meer aan het college van B&W waarom bewoners en ondernemers over de plannen nog niet zijn geïnformeerd en pleit voor een aangepast bouwplan dat beter past in de binnenstad en meer rekening houdt met de belangen van ondernemers en bewoners in de buurt. De volledige brief aan het college van Burgemeester en Wethouders Hoorn is hieronder te lezen.

Geacht College,
Tijdens digitale informatiesessie voor raads- en commissieleden, donderdag 25 maart jl., presenteerde Campanile Vastgoed Ontwikkeling of Wilkoja Vastgoed bouwplannen voor de locatie van het voormalige winkelcentrum de Blauwe Steen. De projectontwikkelaar wil vijftig appartementen bouwen in de vorm van een hofje. Voor de realisering van deze huurappartementen wordt een pand in de Nieuwsteeg gesloopt en in de Nieuwstraat een poort, als toegang naar het hofje, gebouwd. 
Bewoners vertelden ons dat de gemeente Hoorn optioneel zoekt naar de mogelijkheid om in combinatie met de appartementenbouw een grote fietsenstalling voor de binnenstad te bouwen in de Nieuwstraat. Verder deed Campanile Vastgoed de toezegging om over de bouwplannen met de bewoners en ondernemers in de buurt in gesprek te gaan. Bovendien kondigde Campanile aan om in de Nieuwstraat een informatiepunt over de bouwplannen te openen voor buurtbewoners, ondernemers en bezoekers. 
Bewoners en ondernemers van Nieuwsteeg, Nieuwstraat, Kruisstraat en Lange Kerkstraat maken zich over de voorgenomen bouwplannen grote zorgen. Om de belangen van de ondernemers en bewoners zo goed mogelijk te behartigen hebben ze daarom de Belangengroep Blauwe Hof opgericht. De Belangengroep Blauwe Hof vindt de bouwplannen niet passen in de binnenstad. Ze voldoen niet aan het geldende bestemmingsplan. Door te dicht op de erfgrenzen te bouwen worden bewoners ernstig in hun woongenot benadeeld. Bovendien is geen rekening gehouden met de uitbreidingwensen van ondernemers. 
Fractie Tonnaer is al jaren een groot voorstander van meer woningen in de binnenstad, maar is het eens met de bezwaren van ondernemers en bewoners van de Blauwe Steen e.o.  Projectontwikkelaar Campanile Vastgoed Ontwikkeling of Wilkoja Vastgoed wil te veel appartementen op een te kleine kavel bouwen. Wij vermoeden dat Campaline niet de ambitie heeft om de binnenstad te verrijken met een mooi bouwplan, maar vooral oog heeft voor winstmaximalisatie. Wij begrijpen niet waarom Campanile ondernemers geen uitbreiding gunt voor hun bedrijf. Fractie Tonnaer adviseert dan ook het college om zich niet te verbinden aan kansloze bouwplannen ten koste van ondernemers en binnenstadbewoners. 
Wij stellen u volgens art. 36 RvO de volgende vragen:

1. Waarom is na de presentatie op 25 maart jl. nog steeds geen contact gelegd met bewoners en ondernemers en is er geen informatiepunt ingericht over de bouwplannen Blauwe Steen zoals toegezegd ?
2. Campanile of Wilkoja wil vijftig appartementen bouwen en de gemeente Hoorn overweegt een fietsenstalling in de Nieuwstraat te bouwen als onderdeel van een totaal plan. Dreigen hierdoor de belangen van de projectontwikkelaar en van de gemeente met elkaar verstrengeld te raken ? 
3. Welke ervaring heeft de gemeente opgedaan bij de projecten de Vrijheid en de Lepelaar en zijn die bruikbaar bij het bouwproject de Blauwe Steen ?
4. Bent u het eens met de bewoners en ondernemers dat het voorgenomen bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan en met de belangen van ondernemers en bewoners ?
5. Beslist het HIP (Hoorns Initiatieven Platform), College B&W of de gemeenteraad over de bouwplannen voor locatie de Blauwe Steen ?
6. Bent u bereid te streven naar een aangepast bouwplan dat beter past in de binnenstad, voldoet aan het bestemmingsplan en meer rekening houdt met de belangen van ondernemers en bewoners in de buurt ? 
7. Kunt u het traject beschrijven van projectontwikkelaar en gemeente bij de realisering van de bouwplannen? Wie is waarvoor verantwoordelijk en wanneer ? Heeft de gemeente zich op enigerlei wijze gecompromitteerd aan de bouwplannen van Campanile of Wilkoja

Vriendelijke groet,
namens Fractie Tonnaer,
Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

Blauwe Steen passage Blauwe Steen passage
Scholten Niieuwstraat Scholten Niieuwstraat
Blauwe Steen passage ingang Blauwe Steen passage ingang
Nieuwstraat 44 Nieuwstraat 44