Gemeentekas lijdt zwaar onder toenemende kosten; college wil lopende projecten nu niet stopzetten

Commissievergadering 8 juni

HOORNGIDS | Ook de gemeentekas van Hoorn heeft zwaar te lijden onder de toenemende kosten van o.a. jeugdzorg. Er is nog onzekerheid of het Rijk voldoende zal bijspringen zodat de financiële armslag kan worden verbeterd of dat er in de komende jaren drastisch bezuinigd moet worden. Het college vraagt de raad om mee te denken. 

Het college wil niet te ver vooruitlopen op hoe te handelen in de komende jaren, wanneer na de verkiezingen een ander college zal zijn aangetreden. In de aanloop ernaar toe kan wel alvast een deel van de reserves worden aangesproken in een overbruggingsstrategie om de begrotingen voor 2021 en 2022 sluitend te krijgen. In de werkversie van de Kadernota die op 15 juni wordt besproken kan dit worden opgenomen. Daarnaast wordt de fracties gevraagd welke keuzes, accentverschuivingen gepleegd moeten worden om in de toekomst het begrotingstekort terug te brengen. Welke opties worden aangereikt aan de volgende raad om de onbenutte belastingcapaciteit vanaf 2023 in te zetten?

De zorg voor de financiële situatie leeft bij alle fracties

Er wordt door een aantal fracties gewezen op uitgaven die automatisch plaatsvinden. Daar moet kritisch naar gekeken worden. Roger Tonnaer spreekt over weghalen van dor hout en de keuze voor het aangaan van grote projecten over te laten aan de kiezer. Dick Bennis (CDA) waarschuwde al eerder voor de financiële situatie en heeft vragen of alle genoemde zaken op wenslijstjes wel haalbaar zullen zijn. Arwin Rood (D66) wil lopende projecten afmaken om niet onbetrouwbaar over te komen. Arnica Gortzak (PvdA) verwijt het huidige college de problemen voor zich uit te schuiven en het langdurig volgen van een houtje-touwtje beleid. Ook Cees Maas (ChristenUnie) is die mening toegedaan en vraagt zich af of niet later, maar nu al naar dekkingsmogelijkheden kan worden gekeken. Menno Jas (DRP) wil dat de politieke gunsten overboord worden gegooid. Daarin past ook het verbouwplan voor het Westfries Museum. Nu puinruimen en handen af van algemene reserves.

Bijval voor doorgaan zonder gebruik te maken van externe krachten

Hoe staat het met de plannen voor de verbouwing van het stadhuis? Dit onderwerp en andere staan op het lijstje waar Jeroen van der Veer (SOHO) zich zorgen over maakt. De mensen die onze steun nodig hebben moeten worden ontzien, vindt ook deze fractie. Toch komt er bijval voor het voorstel van het college voor Bianca Bos (VVD). Ze wil dat de gemeente wel doorgaat met voorgestelde plannen, maar zonder gebruik te maken van externe krachten. 

OZB verhoging voor aantal fracties bespreekbaar

Roy Drommel (GroenLinks) betoogt dat investeren ook gunstig is voor de financiën in de toekomst. Niet op de rem trappen. Guido Breuker (ÉénHoorn) ziet enige rust ontstaan door de toezegging van het kabinet om meer bij te dragen in de zorgkosten en hij verbaast zich over de reservepotjes die dit college hier en daar ontdekte om tegenvallers op te vangen. Voor Danny Verdonk (Fractie Danny Verdonk) en René Assendelft (HoornLokaal) is verhoging van bijvoorbeeld OZB bespreekbaar, wanneer dat goed wordt uitgelegd.

College ziet geen heil in stopzetten van lopende projecten

Wethouder Marjon van der Ven vindt het terecht dat de fracties zich zorgen maken over de kosten van beleid. Ze noemt de noodzaak om nu al tekorten voorlopig te betalen vanuit de reserves en voor de komende bestuursperiode bezuinigingsvoorstellen te doen. Het is niet over je graf heen besturen, maar uit te zoeken wat er wel mogelijk is. Bij de kadernota waarover deze maand wordt beslist, zijn diverse projecten onderdeel van het besluit. Zij ziet geen heil in het stopzetten van lopende projecten en met het aangaan van nieuwe verplichtingen past voorzichtigheid. Het is op dit moment nog helemaal niet duidelijk hoeveel en wanneer het Rijk over de brug komt met een aanvullende bijdrage.  

Commissievergadering 8 juni 2021 Commissievergadering 8 juni 2021