Fractie Tonnaer en De Realistische Partij niet overtuigd van nut en noodzaak 'Holland boven Amsterdam'

Antwoorden van het college op vragen over de verschillen in financiële bijdrage niet overtuigend

HOORNGIDS | De gemeente Hoorn betaalt jaarlijks € 86.000 en de gemeente Alkmaar slechts € 12.000 als financiële bijdrage aan de destinatiemarketing organisatie Holland boven Amsterdam. De gemeente Hoorn krijgt voor deze hogere bijdrage geen extra toeristische diensten aangeboden door Holland boven Amsterdam. 

In een brief aan het college van B&W, hebben Fractie Tonnaer (FT) en De Realistische Partij (DRP), om een verklaring van de grote bijdrage verschillen gevraagd. Het college legt het principe van berekening van de bijdrage uit en voegt een berekeningstabel toe zoals deze door de organisatie voor de bijdrageberekening gebruikt is. Uit het antwoord van het college blijkt dat Alkmaar veel minder bijdraagt, om reden dat die gemeente bij de start van HbA dit voor de eigen gemeente niet als meerwaarde zag. FT en DRP vinden de verklaring van het college van de verschillen in bijdragen niet overtuigend.

Voordat aan Holland boven Amsterdam onomkeerbare toezeggingen gedaan worden, willen DRP en Fractie Tonnaer allereerst een discussie hierover in de raadscommissie. Het college is hiervan door deze fracties schriftelijk op de hoogte gesteld.

De financiële bijdragen per gemeente aan Holland boven Amsterdam

Alkmaar, Drechterland, Heerhugowaard, Heiloo, Koggenland, Langedijk, Stede Broec en Uitgeest: € 12.000, Castricum: € 34.489, Enkhuizen: € 36.006, Medemblik: €40.412, Hollands Kroon: €42.905, Bergen: € 47.198, Schagen: € 63.009, Den Helder: € 72.897, Hoorn € 86.395.

Zie hieronder de brieven met vragen van Fractie Tonnaer en De Realistische Partij en antwoorden van het college van B&W 

Vragen  fracties en antwoorden college van B&W:

Onderwerp: Beantwoording overige vragen Fractie Tonnaer & DRP inzake promotiekosten Holland boven Amsterdam

Geachte heren Tonnaer en Jas,
Op 11 juni 2021 ontvingen wij overige vragen van de Fractie Tonnaer en DRP over de promotiekosten van de destinatiemarketing organisatie Holland boven Amsterdam (dmo HbA). De aanleiding hiervoor was een brandbrief van 8 juni 2021 van de Ieden van de Raad van Advies aan de gemeentebesturen in Noord-Holland Noord over het voorzetten van de destinatiemarketing organisatie Holland boven Amsterdam en een krantenartikel daarover in het Noord-Hollands Dagblad van 10 juni 2021.
Het betreft de volgende vragen:
1. Voor de promotie van Holland boven Amsterdam draagt bij de gemeente Hoorn jaarlijks € 86.395,-. Zeven gemeenten w.o. de gemeente Alkmaar slechts € 12.000,-. ls er een verklaring voor dit verschil in bijdragen?
2. Welke toeristische diensten ontvangt de gemeente Hoorn meer t.o.v. andere gemeenten?

Antwoord:
1. De in de brief genoemde bijdragen dateren uit 2017 en zijn op grond van een daartoe strekkende overeenkomst (plusopdracht) van de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vastgesteld voor een periode van vier jaar. De raad is daar destijds over geïnformeerd, net als over de berekening die daaraan ten grondslag lag. Dit betrof voor de toeristische gemeenten het aantal inwoners gerelateerd aan het aantal bedrijven in die gemeente in de Leisure sector. Onderaan deze brief hebben wij de tabel *) die toen is gehanteerd toegevoegd. Gemeenten zonder een echte toeristische component betalen het basisbedrag van €12.000,-. Overigens is twee jaar geleden, o.a. op uw verzoek getracht de bijdragen bij te stellen, maar gelet op de afgesloten overeenkomst was dat niet mogelijk.

De positie van Alkmaar is inderdaad bijzonder. Dat was bekend bij de aanvang van HbA, maar om de voortgang niet verder te frustreren is destijds besloten om van start te gaan. Al voor de start van Holland boven Amsterdam heeft Alkmaar aangegeven op dat moment geen echte meerwaarde te zien in de Dmo HbA, maar uit solidariteit de basisbijdrage van € 12.000.- te betalen naast een bijdrage in natura via Alkmaar Marketing (extra opdrachten aan de dmo HbA).

2. Het is niet zo dat Hoorn vanwege de hogere bijdrage meer diensten zou ontvangen dan gemeenten die minder of die het basisbedrag betalen. De hogere bijdrage is gebaseerd op de berekening zoals onder antwoord 1 is vermeld. Wel is het zo dat de toeristische gemeenten meer aandacht krijgen in de campagnes dan de gemeenten die minder toeristen ontvangen. Zij zijn ten slotte de trekkers in het hele gebied. Ook bij promotieacties van de dmo HbA wordt eerst gekeken hoe die het beste passen bij de toeristische gemeenten, maar dan wordt ook goed gekeken naar de verbindingen met de andere gemeenten. Holland boven Amsterdam vermarkt het hele gebied en niet de aangesloten gemeenten apart. Voor Hoorn en Westfriesland is extra aandacht voor bijvoorbeeld de Watervveken, de Omringdijk, de Gouden Eeuw met zgn. micro- websites.

Op dit moment zijn wij bezig met het vormgeven aan een nieuwe periode. Hierover ontvangt u binnenkort informatie. Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,
Burgemeester en wethouders van Hoorn

*) Tabel berekening bijdrage: klik hier (/content/7951/download/clnt/98380_Uitwerking_van_het_financieringsmodel.pdf)

 

Reactie brief Fractie Tonnaer en De Realistische partij op antwoorden van het college van B&W:

Aan college van Burgemeester en Wethouders Hoorn
Betreft: uw brief 14 juli 2021, zaaknummer 1877239, promotiekosten Holland boven Amsterdam.

Hoorn, 16 juli 2021

Geacht College,

11 juni jl hebben wij gevraagd waarom de gemeente Hoorn jaarlijks € 86.395 bijdraagt voor de pormotie van Holland boven Amsterdam. Deze financiële bijdrage is een boven gemiddelde bijdrage ten opzichte van andere gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarom hebben wij gevraagd welke extra toeristische diensten de gemeente Hoorn ontvangt voor deze hoge financiële bijdrage aan Hollande boven Amsterdam.

Volgens de beantwoording door het college (14 juli 2021) ontvangt Hoorn voor de boven gemiddelde financiële bijdrage geen extra toeristische diensten maar krijgt onze stad meer aandacht in campagnes en promotie. Als voorbeeld worden genoemde de Waterweken, Omringdijk en de Gouden Eeuw.

Uw beantwoording heeft ons niet overtuigd van nut en noodzaak voor deze extra financiële bijdrage aan Holland boven Amsterdam.

In uw brief laat u ons doodleuk weten plannen te hebben de financiële bijdrage aan Holland boven Amsterdam de komende vier jaar te continueren en ons daarover te informeren.

Voordat u financiële toezeggingen doet willen wij allereerst een discussie in de raadscommissie voeren over nut, noodzaak en de hoogte van de financiële bijdrage aan Holland boven Amsterdam. Wij ontraden het college met klem zonder discussie met de gemeenteraad onomkeerbare beslissingen te nemen of toezeggingen te doen.

Vriendelijke groet,

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer
Menno Jas, namens DRP

Foto NASA - Noord-Holland boven Amsterdam Foto NASA - Noord-Holland boven Amsterdam