Volgens Liberaal Hoorn en PvdA is inflatie in Hoorns begroting 2023 veel te laag ingeschat

Fracties maken zich zorgen over de gevolgen

HOORNGIDS HOORN | Liberaal Hoorn en PvdA Hoorn constateren dat de inflatie waarvan in Hoorns begroting is uitgegaan, veel te laag is ingeschat. De geplande investeringen worden vele malen duurder dan begroot. Beide fracties maken zich zorgen hierover.

In de Hoornse begroting voor 2023 is uitgegaan van 2,5% inflatie. In werkelijkheid is de inflatie vele malen hoger. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat investeringen moeten worden uitgesteld. De fracties willen snel inzicht krijgen wat de effecten zijn van de veel hogere kosten en welke investeringen eventueel moeten worden uitgesteld of zelfs geheel moeten worden teruggedraaid. Verder wordt in onderstaande brief aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd welke ambities de gemeente heeft om de dagelijkse financiële problemen van de inwoners, gezinnen en jongeren te helpen het hoofd te bieden:

Aan: College van Burgemeester en Wethouder

Art 36: Inflatie raakt Hoorn, ambities niet realistisch!

Hoorn, 31 januari 2023

Geacht College,

Bij de behandeling van de begroting heeft de wethouder financiën (Groenlinks) het inflatiecijfer veel te laag ingeschat. Daarmee zijn de te begrote uitgaven veel lager dan in werkelijkheid. De fracties van Liberaal Hoorn en PvdA-Hoorn hebben hier niet alleen tijdens de behandeling van de begroting, maar ook al eerder op gewezen.

Bij het maken van een begroting worden de verwachte uitgaven zo reëel mogelijk doorgerekend. Duidelijk is dat de gemeente Hoorn met de 2,5% inflatiestijging voor de begroting 2023 de plank volledig heeft misgeslagen. Ook bleek bij de begroting dat de geplande investeringen nog in zijn geheel niet waren doorgerekend.

Het gevolg: geplande investeringen worden vele male duurder en moeten mogelijk worden uitgesteld. De fracties van Liberaal Hoorn en PvdA-Hoorn vinden dat een goed gemeentebestuur zorgt voor haalbare en betaalbare plannen. Net als onze inwoners moeten we in deze tijd extra goed op ons huishoudboekje letten. Onze fracties willen een financieel gezonde gemeente, waarbij we keuzes zullen moeten maken. Dat houdt ook in dat eerder genomen besluiten mogelijk zelfs teruggedraaid moeten worden.

Onze fracties willen daarom snel inzicht in de effecten van de inflatie op zowel de lopende uitgaven als geplande investeringen. Wij willen richting onze inwoners het eerlijke verhaal kunnen vertellen en niet zoals de titel van uw coalitieakkoord blijven hangen “in dromen”.

Wij willen daarom zo snel mogelijk een doorrekening hebben op basis van realistische inflatiecijfers. Onze inwoners hebben het recht om te weten wat er wel en niet gerealiseerd gaat worden. Daarom moet het College transparant zijn over de financiële situatie en de maatregelen die zij nemen om de begroting op orde te krijgen. Het is tijd dat het College serieus gaat nadenken over hoe zij de hand op de knip houden. Wij willen voorkomen dat straks onze inwoners de dupe worden en de tekorten bij hun op het bordje komen.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

- Is het juist dat door de hoge inflatie lopende en geplande investeringen vele malen duurder zijn geworden?

- Op welke wijze kunnen investeringen en stijgende kosten rondom investeringen openlijk worden gecommuniceerd met onze inwoners?

- In oktober hebben wij u gevraagd om een doorrekening van alle lopende en geplande investeringen, wanneer kunnen we een doorrekening van u krijgen met de daarbij behorende financiële gevolgen?

- U heeft 18 speerpunten benoemd in het coalitieprogramma, waarbij ook een aantal zonder financiële middelen. Wat is de status van deze ambities en wanneer worden deze dromen financieel doorgerekend?

De ambities en 18 speerpunten van dit college gaan vooral over stenen en meer woningen bouwen. Maar waar zijn onze inwoners? Met de stijgende gasprijzen hebben veel inwoners van Hoorn te maken met ‘energiearmoede’. Veel van onze inwoners weten niet of ze volgende week rond kunnen komen vanwege de hoge inflatie. Het lijkt er zelf op dat de financiële situatie in het gezin invloed kan hebben op het gedrag van kinderen en soms leiden tot psychische en sociale stoornissen. Op meerdere plekken in Hoorn is de relatie tussen armoede en de jeugdproblematiek zichtbaar.

- Welke ambities heeft dit College om de dagelijkse problemen van onze inwoners, gezinnen en jongeren het hoofd te bieden en welke mogelijkheden ziet dit College om hen tegemoet te komen?

Met vriendelijke groet
Chris de Meij
Arnica Gortzak

Inflatie Inflatie