De volgende stap voor het IKEC op de oude hockeyvelden (+ Radio interview met Aart Ruppert, fractie ÉénHoorn)

Commissievergadering 14 februari

HOORNGIDS HOORN | Na een flink aantal jaren wachten gaat het ernaar uitzien dat de plannen voor de bouw van het Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) en de bouw van 140 appartementen op de oude hockeyvelden een stapje verder komen. Er moet daarvoor een aangepast bestemmingsplan worden aangenomen.

Niet alle weerstand tegen de plannen is geweken Twee bewoners uit de wijk Nieuwe Steen spreken in en noemen hun bezwaren nogmaals. De locatie van het IKEC is volgens hen niet goed en ook wordt er te weinig rekening gehouden met parkeerplekken, verkeersoverlast en last van hoogbouw. Ook wordt genoemd dat het overleg met de bewoners niets heeft voorgesteld.

In de bouwplannen staan vier appartementenblokken, een halfverdiepte parkeergarage, de inrichting van het maaiveld en de gedeeltelijke herinrichting van de waterlopen in en rond het plangebied.  

Veel fracties kunnen zich vinden in het ontwerpbestemmingsplan. Zij menen dat het overleg met de bewoners voldoende is geweest. Men is blij dat er eindelijk wat beweging komt. Het is hard nodig dat het IKEC wordt gebouwd.

Fractie Tonnaer is het duidelijkst in de stellingname tegen het bestemmingsplan. De mening van deze fractie komt nagenoeg overeen met de mening van de insprekers. Ook Liberaal Hoorn heeft nog bedenkingen en vooral over het aantal te bouwen appartementen. Sociaal Hoorn wil dat overwogen wordt het gebouw van het IKEC een slag te draaien.

In een discussie worden fracties die met vragen en bezwaren komen verweten alweer met vertragingstactieken te komen. Dit wordt met enige verontwaardiging ontkend.

Aart Ruppert, raadslid fractie ÉénHoorn is fel in het debat over IKEC, onze verslaggever Peter Ursem spreekt met hem.
LUISTEREN NAAR HET INTERVIEW (4.48 min) (https://www.hoorn-online.nl/interview/Aart Ruppert over IKEC 14 februari 2023.mp3)

Wethouder Arthur Helling is in gesprek geweest met bewoners over diverse zaken, zoals de plaats van de bomen waar het mogelijk is, wil hij de bewoners tegemoet komen. Er worden 23 extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Het college blijft monitoren hoe de zaken zich gaan ontwikkelen. De financiering van het IKEC gebeurt uit het geld dat daarvoor is gereserveerd. Het aantal woningen is hard nodig om het woningtekort te verminderen en de opbrengst van het aantal woningen voor de gemeentekas is gunstiger bij een groter aantal woningen. Het bouwrijp maken van de bouwlocatie wordt wel gefinancierd uit de uitgifte van de grond. 

De plannen voor het IKEC liggen nu nog ter inzage. Vertraging in de bouw van deze voorziening kan nog volgen uit de reacties van hen die de plannen komen inzien. Over de verkeersafwikkeling zal in later stadium meer duidelijkheid worden gegeven.

Wethouder Marjon van der Ven meldde dat er veel kleinere woningen bij zullen komen, waardoor de doorstroming vanuit grotere woningen wordt gestimuleerd. Met ouderenbonden en Intermaris is gesproken over doorstroming en een gemeenschappelijke ruimte.

Wethouder René Assendelft beantwoordde de laatste vragen. Een plan over de verkeersafwikkelingen in dat gebied zal nog worden opgesteld.

Wethouder Helling over IKEC Wethouder Helling over IKEC