Door aanpassingen Prorail aan Dinkeltunnel is wateroverlast in principe verleden tijd

Antwoord van college op vragen van Fractie Tonnaer

HOORNGIDS HOORN | Op 24 december jongstleden heeft Ellen van der Knaap namens Fractie Tonnaer vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over wateroverlast in de Dinkeltunnel in de wijk Kersenboogerd. 

In de afgelopen jaren stond er meerdere malen zoveel water in de tunnel dat verkeer daar niet meer mogelijk was. En dat terwijl de Dinkelweg een belangrijke route is voor verkeer van en naar de Kersenboogerd.

Fractie Tonnaer toont zich verheugd dat uit het antwoord van het college blijkt dat Prorail, eigenaar van de Dinkeltunnel, in het eerste kwartaal van 2023 technische aanpassingen heeft gedaan, waardoor de gemeente Hoorn de leidingen nu makkelijker en beter schoon kan houden en verstoppingen en wateroverlast in principe tot het verleden horen. 

Natuurlijk is er geen 100% garantie, maar mocht er toch verstopping optreden, dan kan de gemeente Hoorn dit sneller en makkelijker verhelpen. 

 

Hoorn, 22 maart 2023

Onderwerp: Beantwoording overige vragen over herhaalde wateroverlast

Dinkeltunnel

 

Geachte mevrouw van der Knaap,

U heeft vragen gesteld over herhaalde wateroverlast Dinkeltunnel In deze brief leest u de antwoorden op uw vragen.

Vraag 1 Beseft u dat de Dinkelweg en Dinkeltunnel intensief gebruikt worden en essentieel zijn om de wijk Kersenboogerd in en uit te rijden?

Antwoord Om via de IJsselweg naar de Provincialeweg, A7 of N23 te komen, zijn er in de Kersenboogerd twee noord-zuidverbindingen beschikbaar; de Maasweg en de Dinkeltunnel. Beiden worden inderdaad goed gebruikt en vormen eikaars alternatief wanneer er één verbinding wordt afgesloten in geval van een calamiteit of uitvoering van onderhoud.

Vraag 2 Bent u bekend met de wateroverlast in de Dinkeltunnel?
Zo ja, hoe gaat u de wateroverlast afdoende bestrijden?

Antwoord Ja, deze wateroverlast is in beeld en er zijn reeds diverse acties ondernomen en in gang gezet. De tunnel is niet van de gemeente maar van ProRail. Zelfstandig kan de gemeente niet zomaar iets aan de tunnel aanpassen. Gesprekken met ProRail zijn reeds in de zomer van 2022 opgestart. Dit heeft geleid tot een voorstel voor een technische aanpassing in de tunnel. Hierdoor kunnen we de leidingen makkelijker schoon houden, waardoor verstopping en wateroverlast minder vaak moeten voorkomen. De uitvoering van deze aanpassing vindt plaats in de eerste helft van 2023.

Vraag 3 Als het probleem inderdaad bij de pompen ligt, waarom worden deze niet afdoende gerepareerd of vervangen?

Antwoord Het probleem zit niet in de pompen, maar in afvoerleidingen die verstoppen. De pompen werken prima en worden goed onderhouden door de gemeente Hoorn, zoals afgesproken in de beheerafspraken met ProRail. In deze afspraken is vastgelegd dat de gemeente het kleinschalig dagelijkse onderhoud voor haar rekening neemt, zoals straatvegen, putten reinigen, schilderen en lampen vervangen.

De zorg voor de betonconstructie en de constructieve veiligheid van de tunnel blijft echter de verantwoordelijkheid van de eigenaar ProRail. Met het oog op spoorveiligheid neemt ProRail deze rol heel serieus. Zij behartigen en bekostigen het periodiek grootschalig onderhoud aan de gehele tunnelconstructie.

Vraag 4 Bent u bereid na dit derde incident te zoeken naar een permanente oplossing voor het probleem van wateroverlast in de Dinkeltunnel?

Antwoord Er is vertrouwen dat de reeds geplande aanpassing al een grote bijdrage zal leveren in het voorkomen van de wateroverlast. Of dit de overlast voor 100% zal voorkomen, kunnen we nog niet garanderen en dit zal de praktijk moeten uitwijzen. Dit gaan we gezamenlijk met ProRail in de gaten houden.

Het preventief reinigen van het afwateringsysteem kan straks veel eenvoudiger en grondiger waardoor de kans op verstopping sterk wordt verminderd. En indien er bij een extreme zomerbui onverhoopt tóch een keer water in de tunnel blijft staan, dan kan het verhelpen van deze verstopping aanzienlijk veel sneller dan nu het geval is. Hiermee zorgen we er dus voor dat de stremmingen tijdens onderhoud aanzienlijk korter kunnen zijn.

 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hoorn

Dinkeltunnel Dinkeltunnel