VVD wil mening burger horen over Bestemmingsplan Binnenstad

ingevoerd op 21-4-2008

Kan het Voorontwerp Bestemmingsplan Binnenstad de inspraak in? Over die vraag wordt dinsdag 22 april tijdens de algemene commissievergadering een advies aan de raad uitgebracht. Voor de VVD-Hoorn is het antwoord op de vraag JA, maar dat wil nog niet zeggen dat de liberalen straks, na de inspraak, zondermeer voor het bestemmingsplan zullen stemmen.

“Wat ons betreft is er nog een aantal zaken waar we nog niet uit zijn”, zegt fractievoorzitter Harry van Lunteren “en juist daarom zijn we zo benieuwd naar de inspraak. Wij nodigen dan ook van harte alle betrokkenen, zoals bewoners, ondernemers en belangengroeperingen, uit om in te spreken”.

Indien de commissie dinsdagavond adviseert dat het plan de inspraak in kan en de gemeenteraad neemt dat advies tijdens de vergadering van 20 mei over, dan wordt het plan daarna 6 weken ter visie gelegd. In die periode kunnen bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden dus hun zienswijze op onderdelen uit het plan kenbaar maken. Op die zienswijzen wordt door het college gereageerd en vervolgens spreekt de raad zich erover uit en daarna kan het Bestemmingsplan Binnenstad worden vastgesteld.

“Het heeft lang geduurd voordat dit voorontwerp er lag”, vervolgt Van Lunteren “maar het Bestemmingsplan Binnenstad heeft natuurlijk nogal wat om het lijf. Het gaat bijvoorbeeld ook over het nieuwe horecabeleid, het gaat over waar er bijvoorbeeld winterterrassen mogen komen, het gaat voer het samenvoegen van winkelpanden.

Met name dat laatste punt is een van de dingen waarover de VVD-Hoorn graag de mening van de insprekers wil horen. De grootste oppositiefractie in de raad is zelf niet tevreden hoe het samenvoegen van panden in dit voorontwerp is geregeld. Het blijft een “Nee, tenzij” beleid terwijl er helder wordt omschreven waar dat “tenzij”  aan zou moeten voldoen. Naar de overtuiging van de VVD-Hoorn zou je dan dus ook uit kunnen gaan van een “Ja, mits” beleid en dat heeft hun voorkeur.

Over de voorwaarden waaronder er eventueel mag worden samengevoegd is de VVD ook niet tevreden. Zo is het maximale vloeroppervlak dat na de samenvoeging mag ontstaan, namelijk 200 m², niet bijster groot. “Wij hebben toen iedereen nog sprak over maximaal 600 m² gezegd dat je ook het aantal panden dat je mag samenvoegen moet reglementeren. Dus niet 10 van 60 m². Nu zijn het er twee geworden, dat zouden er van ons 3 mogen zijn”, aldus Van Lunteren, “en wij zijn er ook niet gerust op dat het behoud van de gevels en het behoud van het verband tussen begane grond en eerste verdieping nu goed is geregeld en de gevels bepalen nu juist het prachtige aangezicht van onze historische binnenstad”.

Met name dat laatste, het behoud van de historische gevels is voor de VVD-Hoorn van het allergrootste belang. De VVD heeft wel eens voorgesteld een stimuleringsfonds in te stellen voor winkeliers die hun gevel in oude luister zouden willen herstellen.

Naar de mening van de liberalen verhoudt het thans voorgestelde zeer terughoudende beleid zich slecht met andere uitgangspunten in het bestemmingsplan, zoals het versterken van de economische functies van de binnenstad.
In het Voorontwerp Bestemmingsplan Binnenstad is veel aandacht voor de horeca. Nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld een koffiehoek in een winkel, moeten straks mogelijk zijn. Ook kan het aantal panden met een horecabestemming worden uitgebreid en is er een nieuwe indeling van de horeca, waarbij de te verwachten mate van overlast richtsnoer is.

“Bij sommigen roept dit de angst op dat het aantal café’s in de binnenstad flink zal toenemen”, zegt fractievoorzitter Harry van Lunteren, “maar in de gekozen systematiek in samenhang met de APV zal dat volgens ons wel meevallen. Toch zijn we erg benieuwd wat de inspraak hierover gaat zeggen”.

In het Bestemmingsplan Binnenstad wordt geregeld dat er permanente winterterrassen kunnen komen aan de noordzijde van de Roode Steen, de Winston kant. “je moet je echt afvragen of je het daar moet willen, juist vanwege dat prachtige nieuwe pand op de plek van de oude bioscoop” aldus Harry van Lunteren, “je zult ten minste hele hoge eisen aan de vormgeving van die winterterrassen moeten stellen. Laat dezelfde architect het ontwerp maar maken dat geeft de meeste garantie!”.
 
Natuurlijk is er in het Bestemmingsplan Binnenstad meer aandacht voor de Rode Steen, ook wel de “Huiskamer van Hoorn” genoemd. “Ik vind het allemaal prachtig”, maar dan moet je wel iets doen met die huiskamer. Het wachten op de afsluiting duurt al veel te lang en het plein moet veel meer worden gebruikt”.

Juist de Rode Steen leent zich volgens de liberalen uitstekend voor optredens van straatmuzikanten en allerlei jongleurs en artiesten. “Je ziet dat ook in andere steden in binnen- en buitenland en dat willen we hier ook. Juist dat geeft reuring en gezelligheid in die huiskamer van Hoorn!”.
De VVD-Hoorn ziet graag dat er op dit punt beleid wordt gemaakt en vraagt om een actieplan onder de titel “Kom spelen in de huiskamer!”.

Redenen genoeg om in te spreken en redenen genoeg om heel serieus naar de inspraakreacties te kijken. Wat de VVD-Hoorn betreft kunnen er niet genoeg worden ingediend.

Reacties
Reactie: (Oudleur)
23-4-2008, 08:23
Wat een schijnvertoning van onze vvd-hoorn.


Reactie: (jur)
23-4-2008, 00:07
het mocht eens zo zijn dat Hoorn een uitgaansstad word. Zolang er genoeg toezicht wordt gehouden en mensen ook eens elkaar weer eens gingen aanspreken om elkaars gedrag, ipv te doen alsof je neus bloed, dan kandat best. Hopelijk komt het uitgangscomplex bij de schaatsbaan een keer af en dan wordt de druk verdeeld.

Reactie: (f.verhaar)
22-4-2008, 14:21
Het bestemmingsplan voorziet in uitbreiding van het aantal kroegen op de Rode Steen, het Kerkplein en de Dubbele Buurt en stimuleert daarmee bedoeld of onbedoeld het
gebruik en daarmee tevens het misbruik van alcohol. Dat lijkt me strijdig met het gemeentelijk initiatief om de jeugd tot matiging aan te sporen. Het komt me voor dat zelfs de snuggerste politicus, voor zover die in Hoorn bestaat althans, dit niet kan uitleggen.